نوشته‌ها

حمل دستی بار

دستورالعمل بلند و حمل کردن بار

/
دستورالعمل بلند و حمل کردن بار دستورالعمل بلند و حمل کردن بار   الف) …