نوشته‌ها

افت شنوایی

حفاظت از شنوایی

gadid بررسی وضعیت استفاده از گوشی های حفاظتی در جامعه کارگری استان قم و عوامل موثر بر آن در سال 1384

کاری از:
یاسر تبرایی، سامان احمدی زاد، حمید رضا حیدری، دکتر علیرضا کوهپایی

این مقاله توصیفی تحقیقی ، مقدمه ، روش بررسی ، یافته ها و نتیجه گیری را شامل می گردد .