نوشته‌ها

بررسی حادثه

حادثه چیست؟

/
حادثه چیست؟ حادثه چیست؟ حادثه عبارت است از واقع ناگهان…