نوشته‌ها

جنبه های بهداشتی پرتوها-دکتر منظم

جلسه پنجم جنبه های بهداشتی پرتوها (دکتر منظم)

عنوان

جلسه پنجم جنبه های بهداشتی پرتوها (دکتر منظم)

در این جلسه موضوعات زیر توضیح داده می شود:

  1. پرتو X
  2. لوله مولد پرتو ایکس
  3. انواع پرتوی X
  4. پرتوی X ویژه
  5. پرتوی گاما
  6. الکترون تبدیل داخلی
  7. برخورد پرتوها با ماده (اصلاحات اساسی)
  8. آهنگ خطی افت انرژی ذرات آلفا و بتا
  9. یونیزاسیون ویژه (Specific lonization)
  10. برد پرتوی آلفا

اطلاعات بیشتر