نوشته‌ها

تغییرات و تبدیلات زیست شناختی سموم در بدن (بیوترانسفورماسیون)

توکسیکوکینتیک از قاسمخان

توکسیکوکینتیک از قاسمخان

Toxic and kinetics of Qasmkhan

اولین بار مطالعه کینتیک (حرکت) مواد در مورد داروها انجام شد و از طرف دیگر, در ابتدا مطالعات سم شناسی فقط مواد دارویی را شامل می شد از این رو اصطلاح فارماکوکنتیک مصطلح گشت. ولی, امروزه علم توکسیکولوژی علاوه بر داروها, شامل سموم محیطی و صنعتی نیز می باشد. بنابراین توکسیکوکینتیک لغت مناسبتری برای مطالعه کنتیک مواد سمی است. توکسیکوکینتیک اساسا چگونگی ورود ماده سمی به بدن و وقایعی که در بدن بر روی آن اتفاق می افتد را مطالعه می کند. مراحلی که که در توکسیکوکینتیک در نظر میگیرند عبارت است از: اطلاعات بیشتر