نوشته‌ها

جدول تعداد روزهای از دست رفته بر اثر نقص عضو

جدول تعداد روزهای از دست رفته بر اثر نقص عضو

جدول تعداد روزهای از دست رفته بر اثر نقص عضو

جدول تعداد روزهای از دست رفته بر اثر نقص عضو

 جدول‌ شماره‌ (1) تعداد روزهای‌ از دست‌ رفته‌ را كه‌ برحسب‌ از كار افتادگی‌ دائم‌ (كلی‌ و جزئی‌) تعیین‌ شده‌ است‌ نشان‌ می‌دهد و برای‌ محاسبه‌ شدت‌ حادثه‌ می‌تواند مورد استفاده‌ قرار گیرد.

انگشتان دست

انگشتان پا

شست

سبابه

وسطی

چهارم

کوچک

انگشت شست پا

چهار انگشت دیگر

بند اول

300

100

75

60

50

بند اول

150

35

بند دوم

200

150

120

100

بند دوم

100

75

بند آخر

600

400

300

240

200

بند آخر

300

150

استخوان کف دست

800

600

500

450

400

استخوان کف پا

600

350

مچ دست

3000

مچ پا

2400

دست

پا

بازو

4500

ران

4500

کوری چشم

1800

ساعد

3600

ساق

3000

کوری دو چشم

6000

مرگ یا از کار افتادگی دائم

6000

کری یک گوش

600

کری هر دو گوش

3000

فتق غیر قابل علاج

85


 

جدول‌(2) ضرایب‌ عضوها (معلولیت‌ها) را در درجات‌ مختلف‌ به‌ صورت‌ اوقات‌ تلف‌ شده‌ به‌ ساعت‌ برطبق‌ ضوابط‌ و استانداردهای‌ جهانی‌نشان‌ می‌دهد.

 جدول‌ 2ـ ارتباط‌ بین‌ معلولیت‌ اعضاء و ساعات‌ كار از دست‌ رفته‌

ساعات از دست رفته در اثر حادثه:

عنوان

ساعت (از دست رفته)

مرگ يا از كار افتادگي

48000

قطع بازو از بالاي آرنج

36000

قطع بازو از زير آرنج

28800

قطع دست

24000

قطع و نقص دائم و کامل شست

4800

قطع یا از کار افتادگی شصت و يک انگشت

——-

قطع و نقص دائم و کامل يک انگشت

2400

قطع يا از كار افتادگی 2 انگشت

6000

قطع يا از كار افتادگی 3 انگشت

9600

قطع يا از كار افتادگی 4 انگشت

14400

قطع‌ یا از كارافتادگی‌ شست‌ و یک انگشت‌

9600

قطع‌ یا از كارافتادگی‌ شست‌ و دو انگشت‌

12000

قطع‌ یا از كارافتادگی‌ شست‌ و سه انگشت‌

16000

قطع‌ یا از كارافتادگی‌ شست‌ و چهار انگشت‌

19000

قطع ران از بالای زانو

36000

قطع ساق پا از زیر زانو

24000

قطع هر انگشت پا

—-

قطع یا از کار افتادگی یک شست پا

2400

كوری كامل 1 چشم

14400

كوری كامل 2 چشم

48000

كری كامل 1 گوش

4800

كری كامل 2 گوش

24000

 

 

حتما بخوانید:

شاخص های ضریب حوادث و تفسیر آنها