نوشته‌ها

مبانی احتمال-www.acgih.ir

مبانی احتمال Foundations of probability

/
مبانی احتمال Foundations of probability مقدمه مفهوم امید ریاضی ، در اصل …
امار توصیفی

آمار توصیفی Descriptive Statistics

/
آمار توصیفی Descriptive Statistics موضوع آمار توصیفی (Descriptive…