نوشته‌ها

صدا و اثرات آن

بررسی ميزان مواجهه صوتی و افت دائم شنوایی كارگران كارخانه ریسندگی شادریس یزد

بررسی ميزان مواجهه صوتی و افت دائم شنوایی كارگران كارخانه ریسندگی شادریس یزد با TBM)Task Base Method)

دكتر محمدرضا قطبي 1، دكتر محمدرضا منظم 2 ، دكتر نرگس خانجاني 3، مهندس غلامحسين حلواني 4، دكتر مجاهده سلماني ندوشن 5، رضا جعفري ندوشن 6

چكيده

زمينه و هدف: يكي از عوامل زيان آور موثر بر سلامت كارگران در چند سال اخير، صداي محيط هاي كاري بوده است كه از خطرات مهم شغلي محسوب مي شود .
اين مطالعه با هدف تعيين ميزان مواجهه صوتي مشاغل مختلف و همچنين افت دائم شنوایی ناشي از صدا، با توجه به سن و سابقه كار انجام شد.

روش بررسي: مطالعه حاضر از نوع توصيفي- تحليلي و به روش مقطعي در كل كارگران، اجرا گرديد. به منظور تعيين دقيق تراز مواجهه صوتي، دزي متري در طول يك نوبت كاري 8 ساعته براي هر گروه شغلي انجام گرفت. آزمون شنوایی سنجي توسط اديولوژيست در اتاقك آكوستيك استاندارد به انجام رسيد . اطلاعات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. SPSS توسط نرم افزار 11 سال به دست آمد. /08 ± 5/ 18 و 47 ، 36 سال (بين 19 تا 52 سال) و حداقل، حداكثر و ميانگين سابقه كار افراد به ترتيب 1 /58 ± 6/ يافته ها: ميانگين سني 14     76 دسي بل بودند. همچنين بين متغيرهاي /72 ± 8/ 16 و افت شنوایی كلي 33 /31  ، ± 9/ 15 ، در گوش چپ 51 /38 ± 8/ ميانگين افت شنوایی در گوش راست 63 شدت صدا و سابقه كار با ميزان افت شنوایی رابطه معنادار آماري به دست آمد.

نتيجه گيري: يافته هاي پژوهش حاضر، نشان مي دهد كه آلودگي صوتي در واحدهاي كاري اين كارخانه قابل توجه بوده است و با توجه به اينكه تحليل نتايج، تأثير لازم است اقدامات لازم جهت كنترل صدا و برنامه حفاظت NIHL صدا و سابقه كار بر روي افت شنوايي را مثبت نشان مي دهد، بنابراين به منظور كاهش بروز شنوايي مناسب به اجرا گذارده شود.

كليدواژه ها: صدا، افت شنوایی، شنوايي سنجي، ريسندگي

IOH-v8n3p4.pdf (اندازه: 334.53 KB )