نوشته‌ها

وسایل حفاظتی تنفسی

بررسی تاثير آموزش بهداشت براساس الگوی بزنف براستفاده از وسايل حفاظت فردی تنفسی در كار

بررسی تاثير آموزش بهداشت براساس الگوی بزنف براستفاده از وسايل حفاظت فردی تنفسی در كار

چکیده:

زمينه و هدف: بيماري هاي تنفسي ناشي از كار با بروز سالانه 50 ميليون يك سوم تمامي بيماري هاي شغلي را شامل مي گردند و يكي از مهم ترين علل غيبت كارگران از كار مي باشند. برخي از بيماري هاي شغلي را مي توان با وسايل حفاظت فردي پيشگيري كرد. يكي از الگوهاي موثر در آموزش بهداشت و خصوصا آموزش ايمني به كارگران الگوي بزنف است. هدف مطالعه تعيين تاثير آموزش بر اساس اين الگو بر افزايش رفتار استفاده از وسايل حفاظت فردي تنفسي در كارگران كارخانه كربن بلاك كه آلاينده هاي زيادي از جمله دوده دارد است.

روش بررسي: در اين مطالعه نيمه تجربي كه روي 100 نفر از كارگران كارخانه كربن بلاك اهواز در دو گروه آزمون و كنترل 50 نفري انجام شد، وسيله گردآوري اطلاعات پرسشنامه و چك ليست بود. مداخله به صورت برنامه آموزشي طراحي شده بر اساس الگوي بزنف روي كارگران گروه ازمون انجام گرفت. داده ها قبل و پس از آزمون با استفاده از پرسشنامه و چك ليست جمع آوري ،تجزيه و تحليل ومقايسه شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS16 و آزمون هاي Tمستقل، مجذور كا و آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد.
يافته ها: بعداز مداخله آموزشي، ميانگين نمره آگاهي، نگرش،قصد،عوامل قادرسازي و عملكرد گروه آزمون در مقايسه با گروه كنترل افزايش معني داري نشان داد (p < 0.00001) اما بين ميانگين نمره هنجارهاي انتزاعي در دو گروه آزمون و كنترل اختلاف معني داري مشاهده نشد.

نتيجه گيري: مداخله آموزشي براساس الگوي بزنف، استفاده از وسايل حفاظت فردي تنفسي را در كارگران افزايش مي دهد.

بررسي تاثير آموزش بهداشت براساس الگوي بزنف براستفاده از وسايل حفاظت فردي تنفسي.pdf (اندازه: 389.12 KB )