نوشته‌ها

تغییرات و تبدیلات زیست شناختی سموم در بدن (بیوترانسفورماسیون)

متابولیسم

متابولیسم Metabolism

متابولیسم, فرایند بیومکانیکی است که بعنوان یک فرایند شیمیایی جامع برای تبدیل مواد غذایی و اکسیژن به کار مکانیکی (درونی و بیرونی) تعریف می شود. مواد غذایی به ترکیبی تبدیل می شود که سرشار از انرژی بوده (ATP) و در انجام کارهای عضلانی و واکنش های شیمیایی انرژی خود را آذاد می کنند. از آنجا که قسمت اعظم انرژی شیمیایی موجود در بدن تبدیل به انرژی گرمایی شده و سهم کمی از آن به انرژی مکانیکی (کار مفید) تبدیل می گردد, بنابراین برای محاسبه متابولیسم می توان از انرژی مکانیکی صرف نظر و فقط انرژی گرمایی را در محاسبات منظور نمود.

متابولیسم پایه

میزان انرژی لازم برای حفظ اعمال حیاتی بدن در حالت استراحت و دراز کش بعد از 12 ساعت گرسنگی و 8 ساعت استراحت است. میزان Metabolism پایه به عواملی مانند سن , جنس, قد و وزن بستگی دارد و معدلات زیر برای محاسبه آن ارائه شده است.

BMR (Kcal/ h)= 2/7697 + ./5729 Wh + 20/8471 Hb – 0/2815 A :برای مردان

 BMR (Kcal/ h)= 27/2956 + ./3985 Wh + 70706 Hb – 0/1948 A :برای زنان

BMR : Metabolism پایه

Hb: قد فرد (m)

A: سن فرد (Year)

اطلاعات بیشتر