نوشته‌ها

ارزیابی پوسچر به روش Utah Back Compressive Force

ارزیابی پوسچر به روش Utah Back Compressive Force 

 Utah Back Compressive Force posture assessment method

مقدمه و هدف :

ارائه یک ابزار غربالگری که با استفاده از آن می توان به آگاهی سریع پیرامون نیروهای فشاری اعمال شده بر روی کمر در وظایف حمل دستی بار دست پیدا کرد ، و باید برای شناسایی مناطق بالقوه خطر بکار برده شود . این روش کمی توسط Bloswick در سال 2000 طراحی و توسعه یافت .

کاربرد در مشاغل و محیط های کاری :

  • وظایف بلند کردن بار

محدودیت ها :

  • به لحاظ قابلیت استفاده داده ها برای تغییر ، بسیار ساده و کلی می باشد .
  • این روش ممکن است در مشاغل وضعیتی پرخطر نتایج مثبت کاذب ارائه کند .

اطلاعات بیشتر