نوشته‌ها

ریگر (سیم بکسل انداز)

اجرای ایمن عملیات هم زمان

/
اجرای ایمن عملیات هم زمان  Run-time operation safety معمولا مرحله …