نوشته‌ها

ریگر (سیم بکسل انداز)

ایمنی ریگر

/
ایمنی ریگر Safety Rigger ریگر (سیم بکسل انداز) فردی است که …