نوشته‌ها

بیومکانیک در ارگونومی

کار جسمانی و فشار گرمایی

/
کار جسمانی و فشار گرمایی ( Physical work and heat stress ) ک…