نوشته‌ها

حمل ونقل کانیها و سنگها

حمل و نقل کانیها و سنگها

/
باربری کا نیها و سنگها در معادن به طور کل به دو بخش تقسی…