نوشته‌ها

کمردردهای ناشی از کار

بررسی خمش در ناحیه ی کمر در افراد نشسته

/
بررسی خمش در ناحیه ی کمر در افراد نشسته Bending at the waist, sitting in revie…