الگوی خطای انسانی (HET)

اخیرا اثرات منفی مربوط به توسعه تکنولوژی به حدی بحران زا گردیده که حتی روند رو به رشد انسان در زمینه فن اوری های نوین را به شدت با مشکل مواجهه نموده است. به طوری که امروزه این سوال بارها از طرف صاحب نظران مطرح می شود که ایا ما قربانی فرایند توسعه نشده ایم؟ و یا بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار در سال 2005 سالانه 2.2 میلیون انسان به دلیل حوادث و بیمای های ناشی از شغل جان خود را ازدست می دهند. این خطاها اتفاق می افتند, نه بخاطر اینکه افراد متخصص و اموزش دیده نیستند, بلکه به این خاطر که افراد, باتوجه به اینکه متخصص هستند ولی چون بسیاری ازکارهای روزمره از سطوح پایین مغز انتقال یافته و طبعا به طور پیوسته این گونه موارد توسط ذهن هوشیار پایش نشده و این مورد مورد توجه و دقت قرار نمی گیرد, به دلیل سهل انگاری, این رویداد ها به وجود می آیند.

نوشته‌ها

ارزیابی کمی و کیفی قابلیت اطمینان انسانی

خطای انسانی و نمونه حوادث آن

/
خطای انسانی و نمونه حوادث آن Human error and sampling events ا…