نوشته‌ها

هشت روش کنترل خطر (Hazard Control Methods)

هشت روش کنترل خطر (Hazard Control Methods)

1.حذف خطر ((Elimination of hazard: بهترین و مطلوبترین روش کنترل خطر، حذف یا از میان برداشتن آن در محیط کار است. مثلا برای از بین بردن خطر آتش سوزی و انفجار در کارگاه، به جای استفاده از مواد آتش زا و انفجار پذیر، از مواد اشتعال ناپذیر و ایمن استفاده شود

2.محدود کردن میزان خطر Hazard level limitation) ): در این روش، خطر از بین نرفته اما مقدار و اندازۀ آن کاهش چشمگیر می یابد. مثلا می توان یک فرآیند خطرناک مانند کار با مواد قابل اشتعال و انفجار را به خارج از کارگاه یا گوشۀ کارگاه منتقل نمود و اطراف آن را بوسیلۀ مواد مقاوم محصور کرد

3.استفاده از قفل های ایمنی ((Safety locks: هرگونه انحرافِ دستگاه از شرایط تعریف شده، موجب عمل کردن قفل شده و انرژی دستگاه قطع می شود مانند inter

lock, lock-in, lock-out

در ادامه پنج مورد دیگر را میتوانید مطالعه فرمائید.


4.استفاده از دستگاهی که برای تامین ایمنی خود از کار می افتد (Fail- safe- design): مانند فیوزها که هنگام شرایط خطرناک عمل کرده و خود می سوزند و از بروز حادثه جلوگیری می کنند

5.استفاده از نمایشگرها (Displays): این وسیله ها خطرات را نشان می دهند. به این ترتیب عملیات پیشگیری به موقع اجرا می شود مانند فشارسنج ها، آمپرسنج ها، دماسنج ها

6.استفاده از دستگاههای هشدار دهنده(Warning) : وسایلی هستند که وجود یا بروز خطر را اعلام می کنند. آشکارسازهای حساس به دود، شعله و یا حرارت برای آگاهی سریع از آتش سوزی نوعی از اینگونه وسایل هستند. در صورتیکه عامل محرک مانند دود، شعله و یا حرارت در محیط وجود داشته باشد، دستگاه فعال شده و زنگ خطر را به صدا در می آورد

7.جداسازی (Isolation): در این روش فرد در برابر عامل خطرناک محافظت می شود مانند استفاده از لوازم حفاظت فردی که تماس مستقیم شخص با خطرات محیط بیرون را قطع میکند

8.ترتیب فرار و نجات (Escape and Survival): در این مورد تمهیداتی فراهم می شود که فرد قادر باشد در هنگام بروز خطر، جان سالم به در برد. مانند در نظر گرفتن درها و راهروهای خروجی ایمن، برای تخلیه افراد هنگام خروج اضطراری