نوشته‌ها

کاربرد آمار و اطلاعات در ایمنی

رویکرد های رایج و محدوده های مشکل ساز در ایمنی سیستم

رویکرد های رایج و محدوده های مشکل ساز در ایمنی سیستم

Common approach and scope of the problem in the immune system

وزارت دفاع امریکا: Mil-STD-882D

استاندارد Mil-STD-882D شیوه ای از مدیریت سیستم را ارائه نموده که برای مدیریت ریسک های محیط زیست, ایمنی و بهداشت در طول چرخه حیات سیستم, زی سیستم تجهیزات و تاسیسات وزارت دفاع امریکا کاربرد دارد. براساس تفسیر این استاندارد خطرت و ریسک های ناگوار باید شناسایی و ارزیابی شده و سپس انها را با تایید فرد صلاحیتدار به یک سطح قابل قبول کاهش داده به طوریکه مطابق با الزامات قانونی دولتی باشد علاوه بر ان خطرات باقی مانده در ارتباط با سیستم خاص می بایست گزارش گردیده و توسط فرد صلاحیت دار و دارای اختیار تایید و مورد قبول واقع شود. این موارد جز شرایط است که پایه و اساس ایمنی سیستم را تشکیل می دهد. الزامات اساسی این استاندارد دو مورد بوده که به دو دسته کلی و جزئی تقسیم می شوند:

اطلاعات بیشتر