نوشته‌ها

مخاطرات و آلودگی های محیط کار

کنترل, اندازه گیری و ارزیابی ارتعاش

کنترل, اندازه گیری و ارزیابی ارتعاش

Control, measurement and evaluation of vibration

برای اندازه گیری و نهایتا ارزیابی ارتعاش شناخت کامل نسبت به روش های اندازه گیری, خصوصیات محیط کار و چگونگی مواجهه کارگر اهمیت دارد.قبل از اقدام  به اندازه گیری باید خدف کار معلوم گردد. زیرا برای هر هدف, روش, دستگاه و نحوه ارزیابی متفاوت است.

اهداف کنترل ارتعاش:

  1.  حفاظت دستگاه های و بناها از تخریب و استهلاک ناشی از ارتعاش
  2. حفاظت افراد در برابر صدامات ناشی از ارتعاش
  3. کنترل صدای ناشی از ارتعاش

اطلاعات بیشتر