نوشته‌ها

کمیات اندازه گیری روشنایی گلمحمدی

کتاب طراحی روشنایی محیط کار مهندس رنجبریان

کتاب طراحی روشنایی محیط کار مهندس رنجبریان

ویژه آزمون های کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ارشد

سرفصل ها:

 1. ساختمان و عملکرد چشم انسان

 2. نور و تئوری های مربوط به آن

 3. مقیاس ها و واحدها

 4. منابع روشنایی

 5. انواع سیستم های روشنایی

 6. نقش رنگ در محیط های کار

 7. روشنایی و چشم در بهداشت حرفه ای

 8. اثرات نامطلوب توزیع غلط روشنایی

 9. روش های بررسی و اندازه گیری روشنایی محیط کار

 10. استانداردهای متداول روشنایی محیط کار

 11. محاسبات طراحی روشنایی داخلی

 12. نمونه هایی از روشنایی صنعتی

در پایان هر فصل سوالات چهار گزینه ای همراه با پاسخ تشریحی جمع آوری شده است که به صورت مستقیم می توانید دانلود کنید

حتما بخوانید:

 طراحی روشنایی محوطه ها و معابر

 طراحی روشنایی مصنوعی داخلی

⇐ طراحی روشنایی طبیعی

بانک عوامل فیزیکی محیط کار