نوشته‌ها

اصول حفاظت تشعشعی در مراکز دندانپزشکی

اصول حفاظت تشعشعی در مراکز دندانپزشکی

اصول حفاظت تشعشعی در مراکز دندانپزشکی

اصول حفاظت تشعشعی در مراکز دندانپزشکی

فرمت: PDF       تعداد صفحات: 189

فهرست:

فصل اول: تشعشع ایکس و واکنشهای آن با ماده

 • واحدهاي اندازه گیري تشعشع و دوز تشعشعی
 • واکنشهاي تشعشعات ایکس با ماده
 • تشکیل تصویر اشعه ایکس
 • آثار بیولوژیک پرتوهاي یونیزان
 • آثار و عوارض پرتوهاي یونیزان
 • اثرات شیمیایی تشعشع
 • اثرات اشعه بر سلول ها و بافت ها
 • تابش حاد و مزمن اشعه ایکس
 • اثرات تجمعی اشعه
 • اثرات سوماتیک
 • اثرات قطعی روي بافت و اندام ها
 • اثرات ژنتیک
 • حفاظت در مقابل اشعه ایکس

فصل دوم: سیستم های ثبت و اندازه گیری تشعشع

 • پایش تشعشعی و لوازم ثبت تشعشع
 • پایش تشعشع رسیده به پرسنل
 • دوزیمترهاي شخصی
 • فیلم بج ها
 • دوزیمتر ترمولومینسانس
 • دوزیمتر لومینسانس تحریک پذیر با نور
 • اتاقک هاي یونیزاسیون جیبی (دوزیمتر جیبی)
 • تجهیزات پایش تشعشع دوز محیطی
 • تجهیزات پایش تشعشع محیطی با منبع حساس پر شده از گاز
 • پایشگر تشعشع از نوع اتاقک یونیزان
 • شمارشگر تناسبی
 • آشکار ساز گایگر- مولر
 • تجهیزات مورد استفاده جهت کالیبراسیون
 • مزایا و معایب دوزیمترهاي فردي مختلف

فصل سوم: استانداردهای حفاظتی مربوط به محیط و تجهیزات در دندانپزشکی

 • حفاظت پرتوي
 • حفاظ گذاري محیط هاي پرتونگاري
 • طبقه بندي محیط هاي کاري
 • طراحی مختصات یک مرکز پرتونگاري دندانی
 • توصیه هاي عمومی
 • بازرسی حفاظت پرتوي
 • راهنماي حفاظ گذاري در مراکز پرتونگاري دندانی
 • مقادیر فاکتور اشغال براي نواحی مختلف
 • فاکتورهاي مربوط به جهت گیري تشعشع
 • اطلاعاتی در مورد جداول حفاظ گذاري تابش
 • راهنماي حفاظ گذاري براي ناحیه انبار و ذخیره سازي فیلمهاي رادیوگرافی دندانی
 • مختصات گیرنده هاي تصویر و سیستم هاي پردازش مطلوب
 • فیلم هاي پرتونگاري
 • سیستم هاي تصویر برداري دیجیتال
 • مختصات دستگاههاي پرتونگاري مطلوب
 • ویژگی هاي عمومی دستگاه هاي پرتونگاری
 • وجود استانداردهاي ذیل براي دستگاه هاي پرتونگاري دندانی داخل دهانی
 • وجود استانداردهاي ذیل نیز براي دستگاه هاي پرتونگاري دندانی پانورامیک
 • براي دستگاه هاي سفالومتري نیز وجود مختصات ذیل ضروري خواهد بود.
 • انقضاء تجهیزات
 • حمل و نقل و پردازش فیلم
 • تاریکخانه
 • ذخیره فیلم
 • نگاتوسکوپ
 • کاست و صفحات تشدید کننده

فصل چهارم: استانداردهای حفاظتی مربوط به بیماران در پرتونگاری دندانی

 • پرتوگیري بیماران در آزمونهاي پرتونگاري
 • توصیه هایی در جهت کاهش دوز رسیده به بیماران
 • ضوابط ارجاع بیماران به مراکز پرتونگاري
 • توصیه هاي FDA در مورد ضوابط ارجاع بیماران جهت پرتونگاري
 • فاکتورهاي مربوط به شرایط تابشی و تجهیزات در جهت کاهش دوز بیماران
 • پروژه هاي مطالعاتی در زمینه دوز تشعشعی افراد در پرتونگاري دندانی
 • وظایف حفاظتی پرسنل بهنگام پرتونگاري از بیماران
 • آزمونهاي کنترل کیفی تجهیزات در جهت کاهش دوز بیماران
 • مراحل اجراي برنامه کنترل کیفی
 • مراحل سرپرستی و مدیریت یک برنامه کنترل کیفی
 • کنترل کیفی تصاویر رادیوگرافی حاصله
 • مراحل کنترل کیفی در رادیوگرافی دندانی
 • مراحل برنامه کنترل کیفی در حین نصب تجهیزات
 • مراحل مختلف برنامه کنترل کیفی در مدت کارکرد دستگاه
 • فواصل مراحل کنترل کیفی

فصل پنجم: استانداردهای حفاظتی پرسنل شاغل در مراکز دندانپزشکی 

 • حدود دوز مجاز پیشنهادي براي افراد شاغل در مراکز پرتوي و عموم جامعه
 • روشهاي کاهش دوز رسیده به پرسنل و دندانپزشکان
 • وظایف حفاظتی پرسنل و دندانپزشکان
 • وظایف مسئول مرکز
 • وظایف دندانپزشکان به هنگام کار با تجهیزات پرتونگاري یا اپراتور دستگاه
 • وظایف افراد مسئول تامین، نصب و تعمیر تجهیزات پرتونگاري دندانی
 • وظایف حفاظتی اپراتور تجهیزات پرتونگاري
 • وظایف حفاظتی مسئولین فیزیک بهداشت
 • توصیه هاي حفاظتی براي بیماران و پرسنل حامله
 • منابع و ماخذ

پیوست ها

پیوست 1: مجموعه ای از قوانین و مقررات سازمان انرژی اتمی در مورد حفاظت تشعشعی
پیوست 2: میزان حفاظ مورد نیاز در تجهیزات پرتونگاری دندانی در برابر پرتوهاي اولیه و ثانویه براي نواحی کنترل نشده و کنترل شده.


کتاب کامل را در زیر به صورت مستقیم دانلود کنید.

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با اصول حفاظت تشعشعی در مراکز دندانپزشکی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

کتاب آسیبهای ارگونومیک ناشی از کار در حرفه دندانپزشکی

ارگونومی در دندان پزشکی