نوشته‌ها

گرایش های ارشد بهداشت حرفه ای

مشخصات کلی, برنامه و سرفصل دوره کارشناسی HSE

مشخصات کلی, برنامه و سرفصل دوره کارشناسی HSE

این برنامه به پیشنهاد گروه مدیریت و خدمات اجتماعی در جلسه 241 مورخ 1393/3/4 شورای برنامه ریزیی آموزشی و درسی علمی- کاربردی مطرح شد و با اکثریت آراء به تصویب رسید. این برنامه از تاریخ ابلاغ برای موسسات و مراکز آموزشی علمی-کاربردی که مجوز اجرای آن را دارند قابل اجرا است.

برنامه اموزشی و درسی دوره کارشناسی حرفه ای ایمنی, سلامت و محیط زیست و صنایع (HSE)

فصل اول: مشخصات کلی برنامه آموزشی

فصل دوم: جداول دروس

فصل سوم: سرفصل دروس, زیر محتوا و استانداردهای آموزشی در مرکز مجری

فصل چهارم: سرفصل دروس و استانداردهای آموزشی در محیط کار

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.