نوشته‌ها

ارگونومی در توانبخشی افراد

جایگاه ارگونومی در توانبخشی

جایگاه ارگونومی در توانبخشی

Ergonomics place in rehabilitation

در جهان صنعتی امروزه بسیاری از کارگران و کارکنان ناچارند خود را با شایط مناسبی که محیط و ابزار مورد استفاده بر آنها تحمیل می کنند منطبق و مناسب سازند و با محدودیتهای ایجاد شده به گونه ای کنار آیند. پیامد چنین مصالحه ای می تواند بسیار وخیم بوده و بر زنگی فرد, تندرسی, ایمنی و فرآوری وی اثر نامطلوب داشته باشد. در چنین وضعیتی انسان از نظرر جسمانی یا روانی با نوع کار و تجهیزاتی که مورد استفاده قرار می دهد و یا در محیطی که زندگی کرده یا به کار می پردازد تناسبی ندارد.

نبود تناسب جسمی, ناراحتی های جسمانی را سبب می شود که از آن جمله می توان بعنوان عوارض اسکلتی – عضلانی که از دسته شایعترین عوارض ناشی از کار در جوامع هستند اشاره کرد و نبود تطابق روانی نیز مشکلات خاصی را برای فرد ایجاد می کند که عوارض جسمانی – روانی از جمله انهاست و در مورد نبود تناسب و تطابق باعث ناراحتی و بیماری و پیامد نهایی ان کاهش بهره وری است.

اطلاعات بیشتر