نوشته‌ها

ارگونومی در دندان پزشکی

ارگونومی در دندان پزشکی

ارگونومی در دندان پزشکی

ارگونومی در دندان پزشکی

چکیده

زمینه و هدف : در حرفه دندانپزشکی همانند سایر مشاغل یک سري عوامل زیان آور در محیط کار وجود دارد . عدم توجه به موازین بهداشت شغلی ، سلامتی شاغلین این حرفه را به خطر می اندازد. ارگونومی در دندانپزشکی با دیدگاه علمی، آخرین اصول ارگونومیک در حرفه دندانپزشکی را معرفی می کند . ارگونومی در دندانپزشکی بر روي دو موضوع عمده تأکید دارد، فشار فیزیکی و فشار روحی روانی .

برنامه هاي ارگونومی که چالش هاي فیزیکی و روحی روانی رو در روي دندانپزشکان را مرتفع کرده و راه حل هاي علمی را در راه ایجاد شرایط محیطی کارآمد و تسلی بخش فراهم می کند.

روش بررسی : این پژوهش یک مطالعه مروري است که به منظور بررسی تأثیر و نقش ارگونومی در حرفه دندانپزشکی انجام شد . در این مطالعه از متون مرتبط در مقالات و کتابها و جستجو در اینترنت بهره برداري به عمل آمد.

نتیجه گیري: اکثر صاحب نظران منشاء عوارض ناشی از دندانپزشکی را مربوط به وضعیت غلط قرار گرفتن بدن در هنگام کار و عدم تحرك کافی در
دندانپزشکان می دانند. از آنجا که این افراد در معرض بیماري هاي اسکلتی و عضلانی قرار دارند، بنابراین شناخت عوامل خطر ارگونومیکی موجود در طراحی محیط کار بسیار ح ائز اهمیت است . اصولی که در طراحی محل کار از نظر ارگونومیکی باید رعایت شوند شامل ارزیابی وضعیت بدن، وضعیت نشستن دندانپزشک و سرانجام ارزیابی وسایل و تجهیزات دندانپزشکی می باشند.

منطقی ترین دیدگاه براي طراحی وسایل و تجهیزات دندانپزشکی با استفاده از اصول ارگونومیکی ، بررسی شر ایط و وضعیت بدن دندانپزشک است و سپس باید نوع فعالیت هاي انجام شده بر روي بیمار را نیز در نظر گرفت . در نهایت اینکه، قبل از هر چیز ارگونومی در دندانپزشکی را باید شناخت و درباره دستورالعمل ها و جوانب مختلف آن بیشتر دانست و از توسعه آکادمیک و انجام طرح هاي پژوهشی در این زمینه بهره جست.

http://acgih.persiangig.com/download-icon-Taktemp-10.gif