نوشته‌ها

ارزیابی پوسچر به روش ROSA

ارزیابی پوسچر به روش ACGIH-HAL

ارزیابی پوسچر به روش ACGIH-HAL

American Conference of governmental Industrial Hygienists Threshold Limit Value for Hand Activity Level -HAL

مقدمه و هدف:

روش HAL یک روش ارزیابی سطح فعالیت دست بوده که توسط لاتکو و همکارانش در دانشگاه میشیگان (1997) ارائه گردید. این روش جهت ارزیابی خطر MSDs در نواحی دست, مچ و ساعد در مواجهه با کارهای تکراری طراحی شده است. روش HAL بر اساس مطالعات اپیدمیولوژیکی, سایکوفیزیکی و بیو مکانیکی بوده و جهت ارزیابی مشاغل تک وظیفه ای (مشاغلی که تنها یک وظیفه تکراری دارند) که به مدت 4 ساعت و یا بیشتر در روز انجام می شوند, ارائه گردیده است. TLV به طور مشخص, متوسط سطح فعالیت دست (HAL) و حداکثر نیروی دست را در نظر گرفته و شرایطی را که تقریبا تمام کارگران ممکن است بارها در معرض مواجهه بدون عوارض سوء بهداشتی شناسایی می کند.

اطلاعات بیشتر