نوشته‌ها

ارزیابی ریسک به روش ویلیام فاین

ارزیابی ریسک به روش ویلیام فاین در شرکت لوله سازی اهواز

ارزیابی ریسک به روش ویلیام فاین در شرکت لوله سازی اهواز

مقدمه:   در نتیجه امکان آسیب به انسان، تجهیزات و محیط زیست، در صورت وقوع حادثه، وجود دارد. از این رو، مطالعه کنونی در زمینه ارزیابی و مدیریت خطر ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی با هدف شناسایی مخاطرات احتمالی، تخمین میزان خطر، کنترل و کاهش سطح خطر و در راستاي حفظ سلامت پرسنل، تجهیزات، سرمایه و محیط زیست تحت تأثیر به انجام رسید.
که از فنون سازمان یافته و نظام مند ارزیابی خطر در شناسایی « ویلیام فاین » مواد و روشها: در این تحقیق از روش خطرات بالقوه و برآورد سطح خطر، در راستاي مدیریت خطر و کاهش آن به سطحی قابل قبول است، استفاده شد. به این منظور پس از شناسایی فعالیت ها و فرآیندهاي کارخانه، خطرات و عوامل بالقوه آسیب رسان شناسایی و سپس با توجه به
شدت اثر، احتمال وقوع و پیامدهاي احتمالی مواجهه آن با انسان، محیط زیست و تجهیزات، کار ارزیابی و طبقه بندي خطرات
انجام شد.

یافته هاي پژوهش: سطح خطر در فعالیت هاي عملیات کوره القایی(پرت اپوکسی) با نمره 300 ، آزمون آبی (از جهت آلودگی صوتی) با امتیاز 300 ، سنگ زنی داخل لوله با نمره 240 و آزمایشلوله با فشار آب با امتیاز 200 داراي بالاترین سطح خطر(اضطراري) و فعالیت هایی مانند پخ زنی سر و ته لوله(دور ریزتراشه) با امتیاز 192 ، بهره برداري از اره يگردان(برخورد لوله به فرد) با نمره 180 ، فرآیند جوش با امتیاز 160 ، شستشو با اسید فسفریک با نمره 120 داراي میزان خطر متوسط(غیرطبیعی) و فعالیت هایی مانند سقوط افراد(پریفر) با نمره 16 ، آزمون آبی(از منظرترکیدن لوله) با امتیاز 9 و غلت خوردن کویل با امتیاز 5 داراي کمترین میزان خطر(طبیعی) میباشند.

بحث و نتیجه گیري: حوادث ناشی از کار در طول اجراي این تحقیق داراي کاهش نسبی بوده و با توجه به افزایش شاغلین واحدهاي تحت بررسی درسال 1386 (زمان مطالعه) نسبت به سال 1385 ، ضریب شدت تکرار حوادث به طور متوسط حدود 42 درصد و تعداد روزهاي تلف شده کاري حدود 49 درصد کاهش داشته است.

 

ارزیابی ریسک به روش ویلیام فاین

ارزیابی ریسک تکنیک ویلیام فاین

ارزیابی ریسک تکنیک ویلیام فاین

ارزيابي ريسكها و خطرات
(با روش ویلیام فاین)
حذف خطرات و كاهش حوادث امروزه يكي از مهم ترين شاخص هاي بررسي وضعيت يک سازمان تعداد و شدت حوادث به وقوع پيوسته در آن سازمان مي باشد، لذا هر مدير لايق سريعاً به فكر كاهش تعداد و شدت حوادث تا حد حذف و به صفر رساندن آن مي افتد و در اين زمينه اقدامات لازم را انجام ميدهد.
خدمت کاربران عزیز عرض کنم که به صورت کامل این روش در زیر توضیح داده شده است و در اخر فایل پاورپوینت ارزیابی ریسک ویلیام فاین را به صورت مستقیم می توانند دانلود کنید.

كاربرد روش ویلیام فاین در آنالیز ریسک

يكي از روشهاي بررسي ريسك و مديريت آن متد ویلیام فاین (William & Fine Method ) مي باشد. از اين روش براي تصميم گيري در باره ضرورت و موجه بودن هزينه هاي حذف خطر و همچنين لزوم اجراي هرچه سريعتر برنامه هاي كنترل خطرات استفاده مي شود.

اساس اين تكنيك بر پايه محاسبه وارزيابي نمره ريسك به شرح زير مي باشد:

P * E* C = R

R : نمره ريسک        C : شدت پيامد        E : ميزان مواجهه      P : احتمال وقوع

مقادير عددي شدت پيامد ، ميزان مواجهه و احتمال وقوع از داده هاي جدول شماره ( 1 ) بدست مي آيد:

جدول شماره 1- مقادير مورد استفاده در فرآيند تصميم گيري فاين

پيامد ( محتمل ترين نتيجه حادثه بالقوه)

نرخ

طبقه بندي

100

فاجعه مرگ بار ، مرگ وميرهاي متعدد ، خسارات وارده بيش از 000/000/ 1دلار ، توقف طولاني فعاليت

50

چندين مورد مرگ و مير ، خسارات بين 400/000 تا 000/000/ 1دلار
25

مرگ ومير ، خسارات بين 100/000  تا 400/000 دلار

15

جراحات فوق العاده شديد ( براي مثال قطع عضو يا ناتواني دايمي ، خسارات بين 1000 تا 100/000 دلار )
5

جراحات ناتوان كننده ، خسارات تا 1000 دلار

1

جراحات يا خسارات اندك

 

مواجهه E  ( تكرر وقوع رويداد خطر )

نرخ

طبقه بندي

10

بطور مداوم ( چندين بار در روز )
6

بطور مكرر ( حدود يك بار در روز )

3

گاه به گاه ( يك بار در هفته يا ماه )
2

بطور غير معمول ( يك بار در ماه يا سال )

1

بندرت ( ممكن است در طول عمر سيستم رخ دهد )
5/0

احتمال وقوع آن فوق العاده اندك است ( به نظر غيرقابل وقوع مي آيد )

 

احتمال P   ( احتمال اينكه پيامدهاي حادثه به طور كامل به وجود آيند )

نرخ

طبقه بندي

10

پيامدهاي كامل حادثه : در صورت وقوع رويداد خطر كاملاً محتمل و مورد انتظار

6

كاملاً ممكن است ، غير معمول نيست ، شانس وقوع 50-50 دارد
3

يك تصادف و امري غير معمول خواهد بود

5/0

پس از چندين سال مواجهه رخ نمي دهد ، ولي گاهگاهي ممكن است به وقوع پيوندد
1/0

عملاً يك پيامد غير محتمل است ( هرگز رخ نداده است )

از نمره ريسك بدست آمده و مقايسه آن با داده هاي جدول شماره ( 2 ) مي توان جهت تصميم گيري در باره ضرورت اجراي برنامه هاي حذف و كنترل خطرات استفاده مكرد:

جدول شماره2- نمره ريسك و فعاليت هاي ضروري

خلاصه نمره ريسك و فعاليت هاي ضروري

نمره

فعاليت لازم

1500-200

نياز فوري به فعاليت هاي تصحيحي : تا كاهش خطر فعاليت ها بايستي متوقف شود

199-90

نيازمند بررسي و توجه هر چه سريعتر است

89-0

خطر بايستي حذف شود ولي وضعيت اضطراري نيست

با مشخص شدن نمره ريسک ، ميزان هزينه هاي قابل قبول از فرمول زير محاسبه مي شود:

در صورتيكه J بزرگتر از10 باشد ، هزينه ها قابل قبول بوده و اگر J كوچكتر از 10 باشد ، غيرقابل قبول خواهند بود.

                         J = RN / ( CF*DC)      میزان هزینه قابل قبول 

  • RN : نرخ ریسک
  • CF: فاكتور هزينه
  • DC : درجه تصحيح

مقادير عددي فاكتور هزينه و درجه تصحيح از جدول شماره ( 3 ) بدست مي آيند:

جدول شماره 3- نرخ فاكتور هزينه و درجه تصحيح

فاكتور هزينه CF (هزينه تخميني براي فعاليتهاي تصحيحي $ )

نرخ

طبقه بندي

10

بيشتر از 50000 دلار

6

50000 – 25000 دلار
4

25000 – 10000 دلار

3

10000 – 1000 دلار
2

1000 – 100 دلار

1

100 – 25 دلار
0.5

زير 25 دلار

 

درجه تصحيح DC ( درجه اي از خطر كه كاهش مي يابد )

نرخ

طبقه بندي
1

خطر كاملاً حذف مي شود ( 100 درصد )

2

حداقل 75 درصد خطر حذف مي شود
3

75 تا 50 درصد خطر حذف مي شود

4

50 تا 25 درصد خطر حذف مي شود
6

كمتر از 25 درصد خطر حذف مي شود

 

بايستي توجه داشت كه اگر چه اين متد راه ساده اي براي ارزيابي انواع مختلف خطرات و   كنترل ها جهت بررسي و تصميم گيري به مديريت ارائه مي دهد ، ولي از اين متد تنها مي توان به عنوان يك راهنما استفاده كرد. همچنين ذكر اين نكته ضروري است كه مقادير مورد استفاده در اين فرآيند و مرحله تصميم گيري تا حدي اختياري بوده و مي توان آنها را با مقادير تعريف شده ديگري جايگزين كرده و نهايتاً فرآيند تصميم گيري را با استفاده از مقادير ديگري از J انجام داد.

حتما بخوانید ⇐نمونه عملی ارزیابی ریسک به روش William Fine در شرکت لوله سازی اهواز

مراجع:

1-BRAURE,ROGERL,SAFETY AND HEALTH FOR ENGINEERS,VAN NOSTRAND REINHOLD. 1990.

2-NICHOLAS,BAHR,SYSTEM SAFETY AND RISK ASSESSMENT ,TYLAOR & FRANCIS. 1997.

ترجمه: مهندس ايرج محمدفام ، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي همدان

 

  • هرگونه سوالی در این رابطه داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

    هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.