نوشته‌ها

ایمنی قالب بندی

ارزیابی ریسک آرماتوربندی, بتن ریزی و بلوک زنی به روش FMEA

ارزیابی ریسک آرماتوربندی, بتن ریزی و بلوک زنی به روش FMEA

با توجه به اینکه مشاغل آرماتوربندی, بتن ریزی و بلوک زنی خطرات مشابه همدیگر دارند در اینجا ما برای هر کدام از مشاغل ارزیابی را به روش fmea انجام دادیم که در ادامه مطلب فایل پیوستی را به صورت مستقیم می توانید دانلود کنید.