نوشته‌ها

ارزیابی ریسک به روش ویلیام فاین

ارزیابی ریسک به روش ویلیام فاین در شرکت لوله سازی اهواز

ارزیابی ریسک به روش ویلیام فاین در شرکت لوله سازی اهواز

مقدمه:   در نتیجه امکان آسیب به انسان، تجهیزات و محیط زیست، در صورت وقوع حادثه، وجود دارد. از این رو، مطالعه کنونی در زمینه ارزیابی و مدیریت خطر ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی با هدف شناسایی مخاطرات احتمالی، تخمین میزان خطر، کنترل و کاهش سطح خطر و در راستاي حفظ سلامت پرسنل، تجهیزات، سرمایه و محیط زیست تحت تأثیر به انجام رسید.
که از فنون سازمان یافته و نظام مند ارزیابی خطر در شناسایی « ویلیام فاین » مواد و روشها: در این تحقیق از روش خطرات بالقوه و برآورد سطح خطر، در راستاي مدیریت خطر و کاهش آن به سطحی قابل قبول است، استفاده شد. به این منظور پس از شناسایی فعالیت ها و فرآیندهاي کارخانه، خطرات و عوامل بالقوه آسیب رسان شناسایی و سپس با توجه به
شدت اثر، احتمال وقوع و پیامدهاي احتمالی مواجهه آن با انسان، محیط زیست و تجهیزات، کار ارزیابی و طبقه بندي خطرات
انجام شد.

یافته هاي پژوهش: سطح خطر در فعالیت هاي عملیات کوره القایی(پرت اپوکسی) با نمره 300 ، آزمون آبی (از جهت آلودگی صوتی) با امتیاز 300 ، سنگ زنی داخل لوله با نمره 240 و آزمایشلوله با فشار آب با امتیاز 200 داراي بالاترین سطح خطر(اضطراري) و فعالیت هایی مانند پخ زنی سر و ته لوله(دور ریزتراشه) با امتیاز 192 ، بهره برداري از اره يگردان(برخورد لوله به فرد) با نمره 180 ، فرآیند جوش با امتیاز 160 ، شستشو با اسید فسفریک با نمره 120 داراي میزان خطر متوسط(غیرطبیعی) و فعالیت هایی مانند سقوط افراد(پریفر) با نمره 16 ، آزمون آبی(از منظرترکیدن لوله) با امتیاز 9 و غلت خوردن کویل با امتیاز 5 داراي کمترین میزان خطر(طبیعی) میباشند.

بحث و نتیجه گیري: حوادث ناشی از کار در طول اجراي این تحقیق داراي کاهش نسبی بوده و با توجه به افزایش شاغلین واحدهاي تحت بررسی درسال 1386 (زمان مطالعه) نسبت به سال 1385 ، ضریب شدت تکرار حوادث به طور متوسط حدود 42 درصد و تعداد روزهاي تلف شده کاري حدود 49 درصد کاهش داشته است.