نوشته‌ها

کمردردهای ناشی از کار

ارزیابی پوسچر به روش LUBA

ارزیابی پوسچر به روش LUBA

Postural Loading on the Upper-Body Assessment

مقدمه و هدف:

در ارزیابی استرس های ناشی از پوسچرهای بدنی, روش های مشاهده ای بیشترین کاربرد را در صنایع دارند که از آن جمله می توان به روش های OWAS, RULA و REBA اشاره نمود. در روش های مشاهده ای, پوسچرهای مفاصل براساس نمره ناراحتی امتیازدهی شده و پوسچرهایی که در آن ها مفاصل بیشترین انحراف از حالت طبیعی را دارند, بالاترین امتیاز را خواهند داشت.

با توجه به روش های گروه بندی برای حرکات مفاصل, گنایدی و همکارانش رویکردهای طبقه بندی پاسچرال را برای روش های ارزیابی مشاهده ای بصورت ذیل ارائه نمودند:

1- ماکرو پاسچرال (Macropostural): این روش بر اساس بررسی متون و شدت ناراحتی پاسچرال بدست امده از یافته های آزمایشگاهی در هر مفصل, توسعه یافته است. گروه ماکرو پاسچرال به بیش از یک پوسچر غیرطبیعی پیرامون هر مفصل اشاره دارد.

2- میکرو پاسچرال (Micropostural).

3- فعالیت کاری وضعیتی: پوسچرها و فعالیت های کاری را با هم ترکیب می کند.

اطلاعات بیشتر