نوشته‌ها

صدا و اثرات آن

ارزيابی وضعيت آلودگی صوتی بخش اورژانس بيمارستان آموزشی

ارزيابی وضعيت آلودگی صوتی بخش اورژانس بيمارستان آموزشی

وحيده ابوالحسن نژاد1، بي بي نرگس معاشري2، زهره واحدي طبس3، فاطمه بخشي1كارشناس ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي، عضو مركز تحقيقات سلامت خانواده و محيط و هيات علمي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، ايران ؛
2 كارشناس ارشد بهداشت جامعه، عضو مركز تحقيقات سلامت خانواده و محيط و هيات علمي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، ايران ؛
3 دانشجوي كارشناسي مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي بيرجندارسال کننده : خانم فرشته مقدادی

عنوان : ارزيابی وضعيت آلودگی صوتی بخش اورژانس بيمارستان آموزشی

Full_Text.rar (اندازه: 34.75 KB )