نوشته‌ها

کنترل کیفیت نمونه برداری و تجزیه آزمایشگاهی

کنترل کیفیت نمونه برداری و تجزیه آزمایشگاهی

کنترل کیفیت نمونه برداری و تجزیه آزمایشگاهی

مباحث موجود در این مقاله به شرح زیر هستند:

مقدمه

صحت و دقت

خطا

 • انواع خطاها
 • خطای معین و نامعین

حذف خطاها

روشهای تجربی تعیین خطا

 • روش بازیافت یا SPIKED SAMPLE
 • تغییر در متولوژی
 • روش تغییردر حجم نمونه برداشته شده
 • مقایسه آزمایشگاهی
 • انجام آزمایش با تغییر افراد
 • تجزیه نمونه های کور

 

روشهای آماری بررسی دقت

 • انحراف معیار
 • واریانس
 • انحراف معیار نسبی یا ضریب تغییر
 • ضریب تغییرات ادغام شده
 • دامنه
 • قدر مطلق انحراف معیار از میانگین
 • توزیع نرمال خطا
 • حدود اطمینان
 • چارت کنترل

انتخاب روش تجزیه

ارزشیابی کنترل کیفیت

رد نمودن نتایج تجزیه ای پرت

 

مقدمه:

همچنانکه در زیر می بینید یک تجزیه کامل شیمیایی شامل چندین مرحله است در هر یک از مراحل بایستی دقت . مراقبت کامل انجام گیرد تا نتایج تجزیه از دقت کافی برخوردار باشد چنانچه حتی اگر در یکی از مراحل فوق خطایی رخ دهد٬ نمی توان انتظار یک نتیجه صحیح را داشت حتی اگر سایر موارد با دقت و بدون خطا انجام گیرد.

مراحل اصلی در یک تجزیه شیمیایی کامل:

۱-نمونه برداری

۲- عملیات اولیه بر روی نمونه

۳- عملیات اولیه آزمایگاهی بر روی نمونه

۴- تجزیه شیمیایی آزمایگاه

۵- عملیات بر روی اطلاعات

۶- انتقال نتایج

در این مبحث هدف این است که چگونگی کیفیت کار انجام شده در ارتباط با نمونه بردری و تجزیه آلاینده ها را بررسی نموده٬ خطاها را شناسایی کرده از تکرار آنها جلوگیری و در نهایت ضریب اعتماد را بالا برد.در واقع روشهای تجزیه مواد آلاینده جز لاینفک کار آزمایشگاهی است. دز کار با کلیه وسایل تجزیه آزمایشگاهی اعم از کروماتوگرافی٬ اسپکتروفتومتری٬ وزن سنجی و غیره به منظور آنالیزه نمونه های فراهم شده٬ همیشه مقداری خطا و انحراف از مقدار واقعی وجود دارد هرگز مقدار واقعی مطلق را نمی توان بدست آورد.

برای دیدن متن کامل مقاله زیر را دانلود کنید:

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید