نوشته‌ها

رنگ و کاربرد ان در ایمنی

آیا رنگ هشدار دهنده ها در احساس و درك خطر اثر دارد؟

آیا رنگ هشدار دهنده ها در احساس و درك خطر اثر دارد؟

Do not paint an alarming effect on perceptions of risk?

رنگ ها همراه با واژه های سیگنال در پیام های هشداری استفاده و باعث جلب توجه و دقت کاربرانی می شود که با خطرات مربوط به یک محصول در ارتباط هستند. این خصوصیت ویژه رنگ اخیرا مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است. استاندارد هایی که رنگ ها را با میزان خطرات ارتباط می دهند بر اساس مطالعات و تحقیقات تجربی پایه ذاری نشده اند. در این مقاله چهار ازمایش تجربی گزارش شده مربوط به تاثیر و واکنش حسی خطرات با رنگ ها شرح داده شده است. در یک ازمایش, رنگ زمینه اختلاف معنی داری را نشان داد, اما نتایج تلویحا اشاره دارد که این اختلاف مربوط به فقدان برتری و بر جستگی واژه های سیگنال در ان چهار چوب می باشد.

در کل ترکیب رنگ ها با واژه های سیگنال که توسط استانداردهای مختلف پیشنهاد شده است مناسب جمعیت های انسانی ثابت ( Stereotype) نمی باشد. تاثر و واکنی حسی رنگ قرمز مربوط به خطرات در تمام سطوح می باشد. نتایج برحسب استراتژیهای هشدار دهنده ها مورد بحث قرار گرفته است. یک نتیجه گیری این است که اشکال گرافیکی ( نموداری ) ممکن است خیلی بهتر از رنگ میزان خطر را انتقال دهد.

اطلاعات بیشتر