نوشته‌ها

ارگونومی در عمل

ارگونومی در عمل

ارگونومی در عمل

Ergonomics in action

هدف این مقاله معرفی برخی کاربردهای علمی علم ارگونومی در بهبود سلامت و ایمنی کارگران در صنایع مختلف است. سه مثال ذکر شده در این مقاله کاربرد ارگونومی را در سه محیط صنعتی مختلف نشان می دهد. اولین مثال در مورد آثار صدا در ارتباطات است و اقداماتی را که موسسه ارگونومیست ها برای به حداقل رساندن اثار مخرب صدا بر روی ایمنی صورت داده, شرح می دهد. دومین مثال در مورد در نظر گرفتن عوامل ایمنی و بهداشت در مرحله طراحی خط تولید جدید است و سومین مثال گویای این مطلب است که چگونه سرمایه گذاری در طراحی مجدد خط تولید افزون بر اینکه از نظر اقتصادی به صرفه است, به بهبود سطح ایمنی و بهداشت نیز کمک می کند.

پیش از شرح مراحل مختلف تحقیق, تعریف علم ارگونومی و اهداف آن را یاد اور می شویم:

اطلاعات بیشتر