نوشته‌ها

وسایل حفاظت فردی سر

وسایل حفاظتی سر

وسایل حفاظتی سر

Head personal protective equipment

1- ضرورت استفاده از تجهیزات محافظت از سر:

محافظت کارکنان در برابر صدمات وارده به سر یکی از اجزای اصلی هر برنامه ایمنی است. ضربه به سر ممکن است باعث معلولیت موقت, دائمی و یا فوت شود. استفاده از کلاه ایمنی ساده ترین راه محافظت سر افراد در برابر صدمات است. کلاه ایمنی افراد را هم در برابر ضربه و هم در برابر خطرات شوک و سوختگی الکتریکی محافظت می کند. ضمنا کلاه ایمنی می تواند از انتقال شوک ضربه به گردن نیز بکاهد که باعث کاهش آسیب به مهره های گردنی و اعصاب بین مهره ها می شود. در موارد زیر باید از کلاه های ایمنی استفاده کرد:

  • شرایطی که امکان سقوط اشیا و برخورد آنها به سر افراد وجود دارد.
  • شرایطی که انکان برخورد سر افراد با اجسام ثابت مثل لوله ها و تیرها وجود دارد.
  • شرایطی که احتمال تماس تصادفی سر با خطرات برقی وجود دارد.
  • شرایطی که اجسامی توسط بالابرها در بالای سر در حال حرکت هستند و بدون احتمال سقوط هم احتمال برخورد با سر را دارند.

اطلاعات بیشتر