نوشته‌ها

ایمنی برق

ایمنی برق و حفاظت در برابر برق گرفتگی

ایمنی برق و حفاظت در برابر برق گرفتگی

 

ایمنی برق و حفاظت در برابر برق گرفتگی

مقدمه:

موارد برق گرفتگي نسبت به حوادث ناشي از كار زياد نبوده و كمتر باعث آسيب مصدومين مي‌گردد. اما با وجود اين مطلب، برق منبع خطرناكي براي بروز حوادث به شمار ميرود.

خطرات ناشي از برق برخلاف اغلب خطرات مكانيكي معمولاً واضح و آشكار نيستند. يك هادي جريان‌دار از نظر ظاهر با يك هادي بدون جريان معمولاً تفاوتي ندارند. همچنين قطع  اتصال زمين يك دستگاه برقي ممكن است از نظر دور بماند تا اينكه پس از تماس كارگر با قسمت‌هاي فلزي دستگاه و برق گرفتگي و متوجه شدن دير شده باشد.

اطلاعات بیشتر