نوشته‌ها

سیستم پروانه کار

آشنایی با سیستم مدیریت زیست محیط و نظام مدیریت HSE

آشنایی با سیستم مدیریت زیست محیط و نظام مدیریت HSE

آشنایی با سیستم مدیریت زیست محیط و نظام مدیریت HSE

بر همگان مبرهن است كه بسياري از تهديدهاي زيست محيطي، تخريب منابع و آلودگي ها نتيجه فعالي تهاي غيرمنطبق با محيط زيست هستند. از اين رو آگاه سازي و آموزش آحاد جامعه به خصوص برنامه ريزان، مديران و سياستگزاران در جهت آشنايي با ارزش و اهميت حفظ محيط زيست براي ادامه حيات بشري امري مهم است.

از آنجا كه آموزش مديران كشور خود به تنهايي هدف نبوده بلكه ابزاري كليدي و راهبردي مناسب جهت زمين هسازي تغيير در دانش و نگرش آنها نسبت به آثار و پيامدهاي تصميمات آنها بر روي محيط زيست و تحقق توسعه پايدار مي باشد، دفتر مشاركت و آموزش همگاني سازمان حفاظت محيط زيست اين دسته از مخاطبين اثرگذار را در رديف اولويت هاي آموزشي خود قرار داده است و از سال 1384 تاكنون «طرح مديران سبزانديش» را برنامه ريزي و اجرا مي نمايد. در اين طرح با توليد و انتشار متون علمي مديران كشور با وضعيت شكننده محيط زيست كشور آشنا و با ايجاد حساسيت در اذهان آنها مشاركت آنان را جهت مقابله با تهديدهاي زيست محيطي محقق مي سازد.

مقدمه

اهميت روزافزون نظام و سيستم هاي مديريت زيست محيطي، ايمني و بهداشت موجب گرديده تا صنايع، سازمان ها و بخش هاي مختلف پيروي از اين سيستم ها را در دستور كار خود قرار دهند . از اين رو، استقرار و اجراي نظام هاي فوق الذكر از جمله راهبردهاي فعاليت و توسعه آنان محسوب مي شود.

ايزو 14001 چيست؟
ايزو (ISO) مخفف سازمان بين المللي استاندارد است و عدد 14000 شماره استاندارد و در واقع شماره سري استاندارد مي باشد . اين عدد هيچگونه مفهوم خاصي ندار د و در هنگام تدوين استانداردهاي نظام مديريت زيست محيطي اين شماره براي آنها در نظر گرفته شده است . نظام مديريت زيست محيطي وضعيت هاي مناسبي را براي دستيابي به بهبود مستمر فراهم مي نمايد كه ميزان و گستردگي آن با توجه به جنبه هاي اقتصادي و ساير شرايط، توسط سازم ان تعيين مي گردد.

بايستي توجه نمود كه نظام مديريت زيست محيطي ابزاري است كه سازمان را قادر مي سازد تا به آن سطحي از عملكرد زيست محيطي كه خود مقرر مي دارد دست يابد و آن را بطور نظام يافته كنترل نمايد . ايجاد و بكارگيري يك نظام مديريت زيست محيطي بخودي خود و ال زاماً موجب كاهش فوري پيامدهاي نامطلوب زيست محيطي نمي گردد بلكه توجه اساسي بايد بر استقرار مناسب و بهبود مستمر باشد.

موضوعات زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 • تاریخچه ایزو 14000

 • اثرات یا پیامدهای زیست محیطی

 • مزایا و اهمیت سیستم مدیریت محیط زیست

 • ساختار سیستم مدیریت زیست محیطی

 • سیستم مدیریت HSE

 • تاریخچه HSE در ایران و جهان

 • اهداف سیستم مدیریت HSE

 • مزایا استقرار سیستم مدیریت HSE

 • در چه مرحله از پروژه, مدیریت HSE قابل پیاده سازی است؟

 • مدل HSE-MS

 • گام های اساسی مدیریت عوامل بالقوه آسیب رسان در سیستم مدیریت HSE

 • منابع

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با آشنایی با سیستم مدیریت زیست محیط و نظام مدیریت HSE داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

استقرار سیستم مدیریت استاندارد ایمنی, سلامت و محیط زیست (SHSE MS)

آشنایی با الزامات سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

تشریح الزامات, مستند سازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت HSE

استقرار الزامات سیستم مدیریت HSE

⇐ طرح ریزی سیستم مدیریت HSE پیمانکاران

⇐ راهنمایی ایجاد و برقراری سیستم مدیریت سلامت, ایمنی و محیط زیست (HSE)