نوشته‌ها

واکاوی خطای انسانی اپراتورهای اتاق کنترل با استفاده از تکنيک HEART در يک مجتمع پتروشيمی

/
واکاوی خطای انسانی اپراتورهای اتاق کنترل با استفاده از تکنيک HEA…