نوشته‌ها

مقاله ترجمه شده پایش هوا در محل کار

مقاله ترجمه شده پایش هوا در محل کار

مقاله ترجمه شده پایش هوا در محل کار

مواد شیمیای استفاده شده در محلهای کار ممکن است در هوا به اشکال متنوع پراکنده شوند. آنها میتوانند در هوا استنشاق شوند که باعث آسیب ها و بیماریهای میشوند.پایش این آلودگی های هوا در محلهای کار یک بخش مهمی از ارزیابی خطرات سلامتی می باشد. کارفرمایان باید اطمینان پیدا کنند که مواجه شدن کارگرها با هوای آلوده بطور تدریجی پایش و سطح این مواجهه شدنشان در زیر محدودهای شغای مناسب (OELS)که در” کدی است تمرین های در روی کنترل آلودگی های هوا و مواد شیمیایی در محیط کار”منتشر شده است .  این کتابچه برای معرفی اصول اساسی و متدهای  مختلف اندازه گیری آلودگی های هوا در محیطهای کار به کارفرماها این اطلاعات را می دهد که چطور هوای محیط کار خود را پایش کنند.

فهرست :

مقدمه………………………………………….3

هدف از پایش هوا در محل کار………………….3

 روشهای پایش هوا……………………………..3

ابزارهای پایش هوا……………………………..4

سوابق پایش هوا………………………………..7

منابع…………………………………………..7

اطلاعات بیشتر………………………………..8

شکایات………………………………………..9

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید