نوشته‌ها

ارزیابی ریسک در جوشکاری

ایین نامه و مقرات حفاظتی در ریخته گری، اهنگری و جوشکاری

ایین نامه و مقرات حفاظتی در ریخته گری، اهنگری و جوشکاری 

تعاریف:
الف – منظور از تاسیسات ریخته گری وسائل مورد استفاده برای ذوب کردن فلز و ریختن آن در قالب می باشد که پس از سرد شدن به شکل مورد نظر در آید.(1)
ب – منظور از تاسیسات آهنگری وسائل و ابزارهائی است که برای شکل دادن به فلز گرم یا سرد بوسیله چکش کاری یا پرس کاری مورد استفاده قرار می گیرد.
ج – منظور از تاسیسات جوشکاری و برش وسائلی است که برای حرارت دادن موضعی تا حد ذوب برای جوش دادن یا برش فلزات مورد استفاده قرار می گیرد.

اطلاعات بیشتر