نوشته‌ها

سیستم پروانه کار

سیستم پروانه کار در HSE

سیستم پروانه کار در HSE

موضوعات:

 • تعریف سیستم پروانه کار

 • ضرورت سیستم مجوز کار بر اساس OGP 

 •  الزامات عمومی OGP

 • بیان مساله

 • حادثه پایپر آلفا

 • آتش سوزي جنوب سایت 4 منطقه ویژه

 • اهداف

 • فرضیه ها

 • روش کار

 •  عناصر اصلی پروانه کار بر اساس HSE- UK

 •  عناصر اصلی پروانه کار بر اساس OGP

 • بررسی فرم پروانه کار

 •  تکنیک SHERPA

 • ثبت و تجزیه تحلیل پروانه کار

 • آنالیز خطاهاي احتمالی در زمان صدور پروانه کار

 • چک لیست پایش پروانه کار

 • نتایج

سیستم پروانه کار
حصول اطمینان از برقراري الزامات یک سیستم جامع بهداشت، ایمنی و محیط زیست نیازمند استقرار زیر سیستم هاي متعددي در محیط کار است. یکی از مهمترین این زیر سیستمها، سیستم پروانه کار می باشد.

بر اساس تعریف HSE-UK و OGP سیستم صدور پروانه کار، یک  سیستم مستند براي کنترل فعالیتهایی است که داراي خطرات بالقوه بوده و امکان بروز حوادث را دارند. مفهوم دیگر پروانه هاي کار ایجاد ارتباط میان مدیر سایت، سوپروایزر عملیات، اپراتور و انجام دهنده کار می باشد. بر اساس این سیستم، خطرات فعالیتهایی نظیر: تعمیر و نگهداري، بازرسی و… شناسایی شده و روشهاي ایمن کار و پیش بینی و احتیاطات لازم فعالیتها مشخص می شود.

BP: پروانه کار فرم مخصوصی است (مکتوب و رسمی) که توسط مقام  داراي مسئولیت، صادر شده و براي کنترل کارهایی که داراي ماهیت مخاطره آمیز بوده و یا در شرایط مخاطره آمیز انجام می شود، استفاده می گردد.

ضرورت سیستم مجوز کار بر اساس OGP

 • ایمنی افرادي که کار را انجام می دهند
 • ایمنی افراد دیگري که در تأسیسات حضور دارند
 • ایمنی تأسیسات و محیط زیست
 • رعایت استاندارد هاي شرکت

 الزامات عمومی OGP

سیستم هاي پروانه کار و ضرورت اجراي آن بایستی به اطلاع کلیه واحد هاي مجري و یا مسؤل اجراي عملیات پر مخاطره اعم از واحدهاي سازمانی یا پیمانکاران برسد.

فهرست عملیات مخاطره آمیز و مکانهایی که اجراي برخی از اعمال در آنجا مخاطره آمیز تلقی می شود بایستی حداقل بصورت سالیانه بازنگري شده و به اطلاع واحدهاي مجري و یا مسؤل اجراي عملیات رسانده شود.

فرایند اخذ پروانه کار نبایستی زمان بر و محدود کننده اجراي عملیات به ویژه در موارد اضطراري باشد.

سازمان بایستی شرایطی را فراهم آورد که امکان صدور پروانه کار در مواقع اضطراري در تمام ساعات شبانه روز و حتی روزهاي تعطیل فراهم گردد.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

حتما بخوانید:

 مدیریت HSE پیمانکاران بر اساس راهنمای OGP

 سیستم مدیریت HSE برپایه مدل OGP

 راهنمایی ایجاد و برقراری سیستم مدیریت سلامت, ایمنی و محیط زیست (HSE)