نوشته‌ها

منابع داده ها و ممیزی

دستورالعمل بازرسی و ممیزی HSE

دستورالعمل بازرسی و ممیزی HSE

هدف:

هدف از تدوین دستورالعمل تشریح نحوه انجام ممیزی HSE توسط پرسنل (ممیزی داخلی) یا پرسنل خارج از هر شرکت (ممیزی خارجی) می باشد. در این دستورالعمل کلیه مراحل ممیزی HSE, از تهیه برنامه ممیزی تا پیگیری رفع عدم انطباق ها ارایه گردیده است.

دامنه کاربرد:

این دستورالعمل برای کلیه سازمانها و شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت که نظام مدیریت ایمنی, بهداشت و محیطزیست HSE-MS را در سازمان خود پیاده سازی کرده اند و یا قصد تطبیق خود با الزامات را دارند, قابل اجرا می باشد.

مراجع:

ISO 19011-2002-Guideline for Enveironment/Quality Management system Auditing

تعاریف:

ممیزی: فرایند سیستماتیک, مستقل و مکتوب برای گردآوری شواهد ممیزی و ارزیابی عینی ان, به منظور تعیین میزان برآورده شدن معیارهای ممیزی.

معیارهای ممیزی: مجموعه ای از خط مشی ها, روش های اجرایی یا نیازمندیهایی که بعنوان ماخد مورد استفاده قرار میگیرد.

فهرست موضوعات مقاله:

 1. هدف
 2. دامنه کاربرد
 3. مراجع
 4. مسئولیت ها
 5. شرح

  • 1-5 ممیزی HSE
  • 2-1-5 طرح ریزی و آماده سازی

   • 1-2-1-5- تهیه برنامه ممیزی
   • 2-2-1-5- تشکیل تیم ممیزی
   • 3-2-1-5- بازنگری مستندات و تهیه چک لیست
  • 3-1-5- اجرای ممیزی

   • 1-3-1-5- جلسه افتتاحیه
   • 2-3-1-5 ممیزی در محل
   • 3-3-1-5 جلسه بررسی یافته ها و جلسه اختتامیه
  • 4-1-5- گزارش دهی ممیزی
  • 5-1-5- پیگیری ممیزی
  • 6-1-5- صلاحیت ممیزان
  • 1-5- ممیزی HSE

   • 1-2-5- ابزار و تجهیزات بازرسی
   • 2-2-5- صلاحیت بازرسان
   • 3-2-5- طرح ازرسی HSE
   • 4-2-5- اجرای بازرسی
   • 5-2-5- گزارشات بازرسی
   • 6-2-5- اصلاح عدم انطباق ها
 6. پیوست ها

این فایل در 30 صفحه تهیه و تنظیم شده است که به صورت مستقیم می توانید در زیر دانلود کنید.

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید