نوشته‌ها

پسماند مواد پرتوزا

پسماند مواد پرتوزا

پسماند مواد پرتوزا

موضوعات:

 • تعريف پسمان پرتوزا

 • اهداف مدیریت پسمانداری

 • منابع پسمان های پرتوزا

 • آمايش پسمان های پرتوزا

 • دور ريزی و دفع نهایی پسمان ها

 • انبار نمودن پسمان های پرتوزا

 • بسته بندی مواد پرتوزا

 • تقسیم بندی بسته ها

تعریف پسمان پرتوزا

پسمان پرتوزا يا زباله اتمي به موادي گفته مي شود كه حاوي و يا آلوده به مواد پرتوزا در غلظت هاي بيش از ميزان متعارفي كه توسط مقامات قانوني تعيين مي شود بوده و هيچ گونه استفاده بعدي براي آنها در نظر گرفته نشده و رفع آلودگي از آنها اقتصادي و مقرون به صرفه نمي باشد.

پسماندارب هسته ای
مديريت پسمانداري به كليه عمليات اجرايي و اداري كه در آمايش ، تثبيت ، حمل و نقل ، نگهداري و دفن پسمان ها بكار گرفته مي شود اطلاق م يگردد. هدف اصلي از عمليات پسمانداري مواد پرتوزا، جلوگيري از پخش و انتشار اينگونه مواد و ممانعت از آلودگي هاي هسته ا ي و تأسيسات، محيط زيست و نهايتاً كاهش پرتوگيري هاي غيرمتعارف افراد جامعه ، كاركنان مراكز هسته اي و محيط زيست مي باشد.

اهداف مديريت پسمانداری

اهداف اصلي مديريت پسمانداري به شرح ذيل مي باشد:

 • جلوگيري از پخش و انتشار مواد پرتوزا
 • ممانعت از ايجاد آلودگي هاي هسته اي
 • جلوگيري از آلودگي تاسيسات و محيط زيست
 • و نهايتا كاهش پرتوگيريهاي غير متعارف افراد جامعه، كاركنان مراكز هسته اي و محيط زيست

براي نيل به اهداف فوق ضروري است اقدامات مختلف علمي و فني پسمانداري بطريقي انجام پذيرد تا بتوان فعاليت هاي متنوع هسته اي را در سطحي مطلوب و با كمال اطمينان انجام داد.

منابع پسماند مواد پرتوزا

 • پسمان هاي ناشي از توليد سوخت هسته اي
 • پسمان هاي ناشي ازمصرف سوخت هسته اي در راكتور
 • پسمان هاي توليد و مصرف راديوايزوتوپ ها

پسمان هاي ناشي از توليد سوخت هسته اي

هسته هاي پرتوزاي موجود در اين پسمان ها منشاء طبيعي دارند و پرتوگيري داخلي از آنه از اهميت بيشتربي برخوردارند.
پسمان ها ي مرحله آسياب و تغليظ حاوي مقدار جزئي اورانيوم و توريم و راديم و رادون مي باشد كه همگي آلفا دهنده هستند. تقريبا از يك تن سنگ معدن از مرحله كانه آرايي تا مرحله شستشوي قليايي در حدود يك تن پسمان جامد و 3 تا 4 متر مكعب پسمان مايع توليد مي شود.

در مراحل خالص سازي، غني سازي و توليد ميله سوخت پلوتونيوم نيز مي تواند وجود داشته باشد.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید:

حتما بخوانید:

 روش های تثبیت و بی خطرسازی پسماندهای ویژه

 ایمنی و بهداشت در مدیریت زباله و پسماند

 خطرات پرتو و سوانح آن در صنعت