نوشته‌ها

معرفی سایت osha

آشنایی با بهداشت حرفه ای

آشنایی با بهداشت حرفه ای

آشنایی با بهداشت حرفه ای

علمي است كه با مسائل بهداشتي محيط كار ارتباط پيدا مي كند.

اهداف بهداشت حرفه اي به تعريف سازمان بين المللي كار:

 • حفاظت و ارتقاء هر چه بيشتر سلامت جسمي و رواني كارگران در مشاغل مختلف.
 • پيشگيري از حوادث و بيماريهاي ناشي ازكار.
 • حفظ سلامتي كارگران در برابر كليه عوامل نامساعدي كه در نوع و خصلت يك شغل وجود دارد.
 • انتخاب فرد مناسب براي كار مناسب.
 • الف- معاينات پيش از استخدام: هدف انتخاب فرد مناسب براي كار مناسب
 • ب- معاينات دوره اي يا ادواري: هدف تشخيص زودرس بيماريها و عوارض كاري است.

سازمانهاي بين المللي معتبر:

 • ACGIH
 • OSHA
 • NIOSH

دامنه فعاليتهاي بهداشت حرفه اي:

 • شناخت، ارزيابي و كنترل بيماريهاي شغلي و بيماريهاي ناشي از كار
 • شناسايي و ارزشيابي و كنترل عوامل زيان آور محيط كار
 • مسائل ارگونومي در صنعت
 • اصول بهسازي محيط كار
 • معاينات شغلي در صنعت
 • كنترل بيماريها و حوادث شغلي

تقسيم بندي بيماريهاي شغلي بر حسب اتيولوژي:

 • بيماريهاي ناشي از عوامل زيان آور فيزيكي محيط كار
 • بيماريهاي ناشي از عوامل زيان آور شيميايي محيط كار
 • بيماريهاي ناشي از عوامل زيان آور مكانيكي محيط كار
 • بيماريهاي ناشي از عوامل زيان آور رواني محيط كار
 • بيماريهاي ناشي از عوامل زيان آور بيولوژيكي محيط كار

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید:

دانلود با لینک مستقیم