نوشته‌ها

نوبت کاری

نوبت كاری و ديگر انواع برنامه های كار

نوبت كاری و ديگر انواع برنامه های كار

نوبت كاری و ديگر انواع برنامه های كار

Shifts and other types of work

 

پس از انقلاب صنعتي ساعات كار كارگران بشدت افزايش يافت و به شش روز در هفته و هر روز 14 تا 16 ساعت هم رسيد. اما بعدها به دلايل حقوقي، مذهبي و اجتماعي تعديل هايي در آن بوجود آمد. هم اكنون تقريباَ همه مردم در كشورهاي جهان پذيرفته اند كه بايد در طول هفته 5 روز و جمعاَ 40 ساعت در هفته كار كنند. اما چگونگي توزيع اين مقدار ساعات كار در روز و تعداد روزهاي كار در هفته و همچنين ساعات آغاز و پايان كار در طول روز، در كارگاهها متفاوت مي باشد. در زير به تعدادي از برنامه هاي كار متداول اشاره مي شود.

1- نوبت كاری

 

خطرات ایمنی کار در شب و نکات ایمنی

شب کاری و نوبت کاری

 

مشاغل زيادي هستند كه به لحاظ ماهيت و همچنين ملاحظات مشاغل اقتصادي، در تمام ساعات شبانه روز تداوم دارند. شاغلين اين مشاغل مجبورند 8 ساعت كار خود را در يكي از نوبتهايي كه در طول شبانه روز قرار مي گيرد، انجام دهند. مشاغلي از قبيل پليس، پرستاري و بعضي فعاليتهاي توليدي و خدماتي سه نوبت كار (معمولاَ هر نوبت 8 ساعت) در طول شبانه روز دارند كه در هر نوبت گروهي از كاركنان به كار اشتغال مي ورزند.

نوبت كار براي كارگران يا كارمندان مي تواند در يكي از نوبتهاي سه كانه، ثابت باشد و يا هر چند وقت يک بار تغيير كند. نوع اول را نوبت يا شيفت ثابت گويند. اما نوع دوم كه در آن فرد، بعد از چند روز يا يك هفته، يا دو هفته و يا يك ماه كه در نوبت معين كار نموده است، در نوبت ديگري بكارش ادامه مي دهد، و اين تغيير دائماَ تكرار مي شود، نوبت چرخشي ناميده مي شود.

اطلاعات بیشتر