چرا جوش شیرین نباید در تهیه نان بکار رود

چرا جوش شیرین نباید در تهیه نان بکار رود
ثبت امتیاز شما

به گزارش موژ جوش شیرین یا بیکربنات سدیم با فرمول NaHCO۳ یکی از نمکهای سدیم در ترکیب با کربنیک اسید است که تنها یک هیدروژن اسیدی این ترکیب با سدیم جایگزین شدهاست. این ترکیب، بیبو و بیطعم است که کمی دارای خاصیت بازی است و به صورت پودر سپید یا بلورین است. بیکربنات جاذب رطوبت و بوگیر است.


با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر