آیین نامه ایمنی ‏مخازن آب و استخرها

آیین نامه ایمنی ‏مخازن آب و استخرها

آیین نامه ایمنی ‏مخازن آب و استخرها

آیین نامه ایمنی ‏مخازن آب و استخرها

 

هدف: ‏

هدف از تدوين اين آيين‌نامه پيشگيري از حوادث منجر به صدمات جاني و ‏خسارات مالي در حين کار کارگران در محل مخازن آب و استخرها مي‌باشد. با عنايت ‏به اينکه تا کنون آيين‌نامه‌اي تحت عنوان آيين‌نامه ايمني در مخازن آب و استخرها ‏در مجوعه آيين‌نامه‌هاي مصوب شوراي عالي حفاظت فني وجود نداشته، بنابراين ‏آيين‌نامه مذکور براي زمان بهره‌برداري از مخازن و استخرها که کارگران در آن محيط ‏اشتغال به‌کار دارند تدوين شده است. قابل ذکر است براي ايمني در امور ديگر از ‏جمله ساخت، خريد حمل و نقل، نصب، مونتاژ و دمونتاژ بايد نامه‌هاي ديگر مصوب ‏شوراي عالي حفاظت فني بهره‌برد.‏

فصل اول: (تعاريف)‏

مخزن: به کليه محل‌هاي طبيعي و مصنوعي جمع‌آوري و ذخيره آب مخزن اطلاق ‏مي‌شود. مانند انواع استخرها، محل‌هاي ذخيره آب و پسآب، حوضچه‌هاي پرورش ‏ماهي و ميگو و موارد مشابه.‏

مخازن آب برحسب موقعيت مکاني به سه دسته زير تقسيم مي‌شوند:‏
الف) مخزن آب هوائي: بسته به شرايط و نيازها با مصالح مناسب، در ارتفاع و ‏بالاتر از سطح زمين ساخته مي‌شود.‏
ب) مخزن آب زميني: با توجه به شرايط و نيازها، مانند استخرها در سطح زمين و ‏با مصالح مورد نظر احداث مي‌شود.‏
ج) مخزن آب زيرزميني: اين نوع مخازن در زير سطح زمين با مصالح مورد نظر و ‏براي مصارف خاص ساخته مي‌شود.‏

مخازن آب برحسب نوع مصالح به شش دسته تقسيم مي‌گردند:

  1. ‏ مخازن بتني
  2. مخازن فلزي
  3. مخازن با مصالح بنايي
  4. مخازن پلاستيکي
  5. مخازن فايبرگلاس
  6. مخازن با مصالح مرکب.‏

فصل دوم ـ مخازن آب:‏

ماده1ـ در زمان طراحي انواع مخازن بايستي بررسي‌هاي زمين‌شناسي و ‏آزمايشات دقيق مکانيک خاک و لرزه خيزي و معيارهاي فني از جمله تعيين دقيق ‏بارهاي استاتيک و ديناميک و عبور وسايل نقليه به همراه استانداردهاي ساخت و ‏بهره‌برداري رعايت شده باشد.‏

ماده2ـ کليه مخازن بايستي مطابق آئين‌نامه و مقررات حفاظتي ساختمان ‏کارگاهها مصوب شوراي عالي حفاظت فني احداث شود.‏

ماده3ـ فاصله درختان مجاور مخازن، بايستي به‌اندازه‌اي باشد که ريشه آنها ‏به‌پايه‌ها و ديواره‌هاي مخازن فشار وار ننمايد.‏

ماده4ـ بايد در محاسبه پايه‌هاي مخازن هوايي اصول استاتيک و ديناميک ‏رعايت شده از نقطه پايداري واجد استحکام کامل باشد و تحمل حداکثر فشار بارهاي ‏وارده و فشارهاي جانبي و بارهاي معلق را داشته‌باشد

ماده5ـ تجهيزات مخازن شامل تجهيزات ورودي، خروجي، تخليه، کنترل سطح ‏آب، سرريز، ارتفاع سنج و دبي‌سنج و غيره بايستي همواره بازديد و در صورت معيوب ‏بودن اصلاح گردند

ماده 6ـ بدنه مخازن بايستي با توجه به‌شرايط جوي و محيطي و تغييرات دما ‏طراحي و ساخته شوند.‏

ماده 7ـ از ايجاد هرگونه معبر، تاسيسات، ساختمانهاي اداري و مسکوني و ‏پارکينگ روي مخزن زيرزميني خودداري گردد.‏

ماده 8ـ سقف مخزنها بايد به خوبي آب‌بندي شده و داراي شيب مناسب براي ‏جلوگيري از تجمع آب باشد.‏

ماده 9ـ لوله خروجي سرريز مخزن بايستي قابل مشاهده بوده و احتمال غرقاب ‏شدن آن وجود نداشته باشد.‏

ماده 10ـ شير تخليه و خط انتقال تخليه آب بايد در خارج از مخزن نصب شود و ‏آب مخزن بصورت ثقلي دفع گردد.‏

ماده 11ـ فاصله شير تخليه از مخزن بايد به‌گونه‌اي باشد که احتمال برگشت آب ‏مخزن در هنگام رسوب‌زدايي يا تعميرات وجود نداشته باشد.‏

ماده 12ـ سرريز مخازن نبايستي مستقيماً به سيستم فاضلاب يا زهکش آب باران ‏وصل شود.‏

ماده 13ـ لوله‌هاي خروجي سرريز بايستي بصورتي باشد که احتمال ورود اجسام ‏يا جانداران به آن ممکن نباشد.‏

ماده 14ـ آب سطح مخازن نبايستي از حداقل تعيين شده پايين‌تر باشد تا از ‏مکش هوا يا ورود رسوبات پيشگيري گردد.‏

ماده 15ـ براي دستيابي و بازديد از مخازن بايستي تعداد کافي دريچه برروي ‏سقف مخزن تعبيه شود.‏

ماده 16ـ ظرفيت لوله خروجي بايستي از ظرفيت لوله ورودي بيشتر باشد.‏

ماده 17ـ مخازن بايد داراي سيستم تهويه مستقل باشند و از سرريز به‌عنوان ‏تهويه استفاده نشود.‏

ماده 18ـ سيستم تهويه بايستي به نحوي باشد که احتمال ورود آب باران و ‏آبهاي سطحي، گرد و غبار، جانداران و غيره از طريق آنها به‌داخل مخزن وجود نداشته ‏باشد.‏

ماده 19ـ ناودانها نبايد وارد مخزن شده و يا از داخل مخزن عبور نمايند.‏

ماده 20ـ در هواکشهاي عصايي بايستي انتهاي باز آن حداقل يک متر با سطح ‏تمام شده بام مخزن فاصله داشته و در نزديکي سرآن توري نصب گردد.‏

ماده 21ـ قبل از ورود به مخازن، بايد به‌وسيله دستگاههاي اندازه‌گيري از ميزان ‏غلظت اکسيژن و همچنين گازهاي سمي موجود در آنها اطلاعات کافي بدست آورد.‏

ماده 22ـ افرادي که براي شستشوي داخل مخازن اقدام مي‌کنند بايستي مجهز ‏به وسايل و تجهيزات حفاظت فردي باشند.‏

ماده 23ـ اسامي کليه افرادي که وارد مخزن مي‌شوند به همراه ابزار و لوازمي که ‏همراه دارند بايستي قبل از ورود، کنترل و ثبت شوند.‏

ماده 24ـ افرادي که وارد مخزن مي‌شوند بايستي لباس کار مناسب و چکمه بلند ‏داشته باشند.‏

ماده 25ـ در مواردي که مواد ريز و جامد يا رسوبي در ديوار يا کف مخزن با ‏شعله‌افکن سوزانده مي‌شوند بايستي تجهيزات ايمني مناسب مانند ماسک هاي تنفسي، ‏دستکش، کمربند ايمني و طناب نجات، عينک حفاظتي و غيره در اختيار کارگران ‏قرار گيرد.‏

ماده 26ـ کارگراني که امور مربوط به‌داخل مخازن را انجام مي‌دهند بايد از ‏سلامت جسماني و رواني کامل برخوردار باشند.‏

ماده 27ـ کليه قسمتهاي مخازن فلزي بايد در فواصل زماني مناسب از لحاظ ‏خوردگي بازديد و در صورت نياز تميز و رنگ‌آميزي شوند.‏

ماده 28ـ استفاده از علف‌کشها براي حذف گياهان مزاحم بر روي سقف مخازن ‏زميني مجاز نبوده و بايد از روشهاي مکانيکي يا سوزاندن بهره‌برد.‏

ماده 29ـ سرلوله تخليه بايستي در محل خشک قرار گيرد و هرگز با زمين يا آبي ‏که در پاي شير تخليه جمع مي‌شود تماس پيدا نکند.‏

ماده 30ـ نردبانهاي مخازن هوايي بايستي مجهزبه حفاظ کمري باشد و راهرو ‏اطراف محيط مخزن نيز بايستي مجهز به نرده حفاظتي باشد.‏

ماده 31ـ در زمان کار بر روي مخازن هوائي بايد کارگران حتماً از کمربند ايمني ‏و طناب‌نجات استفاده نمايند.‏

ماده 32ـ لوله سرريز مخازن آب نبايستي در راستاي نردبان مخازن باشد.‏

ماده 33ـ بايد همواره سيم اتصال زمين به بدنه فلزي کليه مخازن هوائي و ‏زميني و زيرزميني وصل باشد.‏

ماده 34ـ کليه دستگاههاي برقي مورد استفاده در مخازن که در داخل آب قرار ‏مي‌گيرند بايد از نوع ضدآب و مجهز به سيستم اتصال زمين باشند.‏

ماده 35ـ کليه کابل‌ها، تجهيزات، متعلقات، اتصالات و موارد مشابه که در ‏محيط‌هاي مرطوب مخازن مورد استفاده قرار مي‌گيرند بايد حتماً مجهز به سيستم ‏اتصال زمين (ارتينگ) باشند و رعايت کليه دستورالعملهاي مرتبط با ايمني برق در ‏محيطهاي مرطوب الزامي است.‏

ماده36ـ در صورت استفاده از مصالح تيرچه بلوک ويا دال بتوني براي پوشش ‏سقف مخازن لازم است کليه محاسبات فني به گونه‌اي صورت پذيرد تا سقف مخزن ‏کاملاً پايدار و مقاوم باشد.‏

ماده 37ـ در مناطق سردسير براي جلوگيري از يخ‌زدن آب، بايستي از مخازن ‏زيرزميني (مدفون) بهره‌برد.‏

ماده 38ـ قبل و بعد از انجام کارهايي مانند اندود کردن، تعمير يا تميز کردن ‏داخل مخازن يا کانالها که ممکن است فاقد اکسيژن کافي باشد بايد براي ممانعت از ‏استنشاق گازها، دود و غيره کارگران به وسايل فردي مناسب از قبيل کپسول و ‏لوله‌هاي اکسيژن، ماسک و غيره مجهز شوند.‏

ماده 39ـ در زمان اندود کردن داخل مخازن يا انجام امور ديگر، بايستي دو يا ‏چند کارگر با هم مشغول به‌کار شوند به‌نحوي‌که حتماً يک نفر خارج از مخزن مستقر ‏و بر کار بقيه نظارت داشته باشد.اشتغال انفرادي در اين قبيل کارها ممنوع است.‏

ماده 40ـ در عمليات سرويس مخازن آب کارگران بايد به لباس کار، ماسک، ‏دستکش، چکمه، عينک و ساير وسايل مناسب مورد نياز مجهز شوند.‏

ماده 41ـ نصب مخازن هوايي بايستي با استفاده از ماشين‌آلات و تجهيزات ‏مناسب و به‌وسيله اشخاص ذيصلاح صورت گيرد.‏

ماده 42ـ در هنگام نصب کليه تاسيسات و تجهيزات مربوط به مخازن اعم از ‏هوايي، زميني، زيرزميني و استخرها و غيره فقط افرادي که آموزشهاي ايمني را ديده ‏باشند مجاز به کار هستند.‏

ماده 43ـ در زمان نصب يا تعميرات، در صورتيکه در داخل مخازن از موتورهاي ‏احتراق داخلي استفاده مي‌شود و يا نوع انجام کار به‌گونه‌اي است که توليد دود، گاز، ‏بخار يا غيره را مي‌نمايد بايستي ضمن استفاده از وسايل حفاظت فردي، با رعايت ‏تدابير فني و نصب وسايل مناسب، منطقه تنفسي کارگران به‌طور موثر تهويه گردد.‏

ماده 44ـ در هنگام تعمير مخازن هوايي، حمل و نقل نمودن مواد و ابزارآلات ‏سنگين و حجيم بوسيله افراد، با استفاده از نردبان ممنوع است.‏

ماده 45ـ براي تردد افراد از روي کانالهاي ارتباطي مابين مخازن، بايد پل‌هايي ‏در فواصل مناسب و مجهز به نرده حفاظتي بر روي کانال نصب گردد.‏

ماده 46ـ خوردن، آشاميدن، استعمال دخانيات، خوابيدن و غيره در داخل مخازن ‏ممنوع است.‏

ماده 47ـ روکشها و رنگهاي مصرفي بايد از نوع غيرسمي بوده و از نظر بهداشتي ‏مورد تائيد باشند.‏

فصل سوم ـ استخرها:‏

ماده 48ـ کليه قسمتهاي کف، ديوار، بدنه و ساير سطوح داخل استخر بايد داراي ‏گوشه‌هاي گرد و بدون لبه تيز باشد.‏

ماده 49ـ استفاده از پنلهاي گچي براي ساخت سقف کاذب در استخرها ممنوع ‏است.‏

ماده 50ـ کليه سيم‌کشي‌ها بايد داراي رنگ‌بندي مشخص باشد و از داخل لوله، ‏سيني و يا کانال مناسب عبور داده شود.‏

ماده 51ـ نصب هواکش به‌منظور تهويه مناسب در محل استخرهاي سرپوشيده ‏الزامي است.‏

ماده 52ـ احداث فضايي به عرض حداقل 2 متر در حاشيه استخرهاي سرپوشيده ‏و 4متر در حاشيه استخرهاي سرباز شنا براي تردد کارگران و تعميرکاران، استراحت ‏شناگران و نظارت ناجيان غريق ضروري مي‌باشد.‏

ماده 53ـ نصب تابلونشان دهنده عمق در محل و فواصل مناسب در اطراف ‏استخر الزامي است.‏

ماده 54ـ در اطراف استخرها، مانند مخزن آب آتش‌نشاني يا کشاورزي بايستي ‏حتماً نرده حفاظتي مناسب تعبيه گردد و محيط از روشنايي کافي برخوردار باشد.‏

ماده 55ـ مصالح پوشش لبه‌هاي استخر بايد از جنس غيرلغزنده باشد و همچنين ‏به رنگي باشد که محدوده خطر مشخص باشد.‏

ماده 56ـ پوشش داخلي کاسه استخر بايد با سطوح صاف پوشانده شود، ‏به‌گونه‌اي که تحت تاثير عوامل شيميايي مضر (مانند کلر محلول در آب) آسيب‌نبيند، ‏به‌سهولت تميز شود و در تماس با بدن، ايمني لازم فراهم باشد.‏

ماده 57ـ نصب کليد و پريزها در محوطه داخلي استخرهاي سرپوشيده ممنوع ‏است و بايستي در محل خشک و خارج از محيط استخر نصب شده و کليه کابلها و ‏اتصالات و متعلقات برقي که در درون آب قرار دارند بايستي از نوع ضدآب باشد.‏

ماده 58ـ کليه چراغهاي نصب شده در داخل آب بايستي حداکثر با ولتاژ 12 ‏ولت و از نوع ضدآب بوده و در محلي که احتمال برخورد افراد و اشياء با آنها نباشد ‏نصب گردند.‏

ماده 59ـ از قرار دادن و تجمع ابزارآلات در اطراف استخر بايستي اجتناب نمود.‏

ماده 60 ـ کارگرانيکه در محل استخرها فعاليت دارند بايستي از کفش مخصوصي ‏استفاده نمايند که مانع از ليزخوردن آنها گردد.‏

ماده 61 ـ در اطراف استخرها از کف‌پوشها و مصالحي استفاده شود که از ‏سرخوردن افراد جلوگيري بعمل آورد.‏

ماده 62 ـ در صورت استفاده از نور طبيعي در محل استخرها و منابع آب ‏سرپوشيده بايستي ار پرده، شيشه‌هاي رنگي و يا کرکره استفاده نمود تا از انعکاس و ‏خيره کنندگي نور در داخل استخرها جلوگيري شود.‏

ماده 63 ـ وسايل کمکهاي اوليه، بايد همواره در محل استخرها موجودباشد.‏

ماده 64 ـ در ديوارها و سقف استخرهاي شنا بايد از مصالح جاذب سرو صدا، ‏استفاده نمود. اين مواد بايد در برابر تخريب ناشي از اثرات مواد شيميايي و رطوبت ‏مقاوم باشد.‏

ماده 65 ـ بايد بطور جدي از تردد افراد غيرمسئول در محوطه استخرها و مخازن ‏آب، جلوگيري شود.‏

ماده 66 ـ در هنگام عمليات تعميراتي و سرويس‌ها، در حين بهره‌برداري از ‏استخر افراد تعمير کار بايد به لوازم مناسب ايمني از قبيل کمربند ايمني و طناب ‏نجات جهت جلوگيري از سقوط در استخر مجهز باشند.‏

ماده 67 ـ جهت ورود و خروج افراد به داخل استخر بايد از نردبان‌هاي مطمئن و ‏در صورت ضرورت از طناب نجات استفاده شود.‏

ماده 68ـ ولتاژ الکتريکي چراغ‌‌هاي روشنايي (دوره‌گرد) که براي بازديد و کار ‏درقسمتهاي تاريک و مرطوب به کار مي‌رود نبايد بيش از 24 ولت باشد.‏

ماده 69ـ چراغهاي روشنايي در قسمت دوشها و سرويسهاي بهداشتي بايد از نواع ‏ضدآب باشند.‏

ماده 70ـ سرويسهاي بهداشتي، دوشها، رختکن و ديگر قسمتها، بايستي ‏به‌سيستم تهويه مناسب تجهيز شوند.‏

ماده 71ـ کليه وسايل و اتصالات فلزي و متعلقات آنها و همچنين نردبانها، ‏دستگيره‌ها و غيره بايد داراي پوششهاي ضدزنگ باشند.‏

ماده 72ـ در استخرهاي لجن و بخصوص مخازن هاضم لجن که گازها و يا ‏مايعات قابل اشتغال وجود دارد استفاده از شعله‌هاي آزاد، استعمال دخانيات و ‏بکاربردن وسايل توليد جرقه و نظاير آن ممنوع است.‏

فصل چهارم ـ مقررات عمومي:‏

ماده 73ـ رعايت دستورالعملهاي سازنده در مورد نگهداري، سرويس و تعميرات و ‏به ويژه روغن‌کاري قطعات جعبه دنده و محورها الزامي است.‏

ماده 74ـ کليه وسايل و تجهيزات جانبي مانند دبي سنجها بايستي براساس ‏توصيه سازنده مطابق دستورالعملها نگهداري، تعمير و کنترل شوند.‏

ماده 75ـ در مورد ارتفاع سنجها اعم از شناوري يا شاخصهاي برقي و ابزار دقيق، ‏علاوه بر رعايت دستورالعملها، بازديدهاي عيني‌الزامي است.‏

ماده 76ـ در ارتفاع سنجهاي شناوري بايستي دقت شود که سيم‌بکسل، طناب، ‏قرقره‌ها و توپي شناور در اثر استهلاک و يخ‌زدگي و زنگ‌‌زدگي‌گير نداشته باشد.‏

ماده 77ـ استفاده از ترکيبات ضدعفوني کننده مانند کلر فقط با رعايت شرايط ‏زير مجاز خواهد بود:‏

الف ـ وجود يک دستگاه ضدعفوني کننده مناسب به‌طوري که بتواند ماده مذکور ‏را با ميزان و غلظت لازم تامين نمايد.‏
ب ـ تحت نظارت شخصي انجام شود که کاملاً با مشخصات شيميائي و فيزيکي ‏آن آشنا باشد و براي مقابله با حالتهاي اضطراري که ممکن است در عمل پيش بيايد ‏کاملاً تعليم ديده باشد.‏
ج ـ شرايط ايمني و درماني کافي براي محافظت پرسنل استفاده کننده از اين ‏مواد مهيا باشد.‏
د ـ رعايت دستورالعملهاي صادره از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش ‏پزشکي الزامي است.‏

ماده 78ـ ظرف محتوي هيپوکلريت سديم بايد در شرايطي نگهداري شود تا از ‏فساد و تبخير کلر آن جلوگيري بعمل آيد.‏

ماده 79ـ هيپوکلريت کلسيم بايد در محلي خنک، خشک و تاريک انبار شود تا ‏ميزان اتلاف کلرفعال حين ذخيره‌سازي حداقل گردد.‏

ماده 80 ـ هنگام تعميرات دستگاههاي کلرزني حتماً بايد شيرهاي سيلندر ‏محتوي گاز کلر کاملاً بسته‌شود و گاز کلر باقيمانده در لوله‌ها و دستگاه کلرزني تخليه ‏گردد.‏

ماده 81 ـ بازديدهاي روزانه از محل استقرار دستگاه کلرزني و همچنين در مدار ‏قرار دادن سيلندرهاي کلر، همواره بايد توسط دو نفر انجام گيرد تا در صورت بروز ‏خطر، مقابله با آن امکان پذير باشد.‏

ماده 82 ـ در اتاق کلرزني بايد بطرف بيرون باز شود و داراي دستگيره داخلي از ‏نوع اضطراري باشد.‏

ماده 83 ـ در صورت استفاده از دستگاه جت آب براي نظافت ديواره‌هاي ‏استخرها و مخازن بايد علاوه بر استفاده از وسايل حفاظت فردي، با توجه به صداي ‏زياد دستگاه از گوشي حفاظتي استفاده نمود.‏

ماده 84ـ قبل از شروع هر عمليات با دستگاه جت آب بايستي از سالم بودن ‏شيلنگهاي دستگاه اطمينان حاصل شود.‏

ماده 85 ـ تردد افراد متفرقه از نزديکي محل عملکرد دستگاه جت آب ممنوع ‏است.‏

فصل پنجم ـ پسآب:‏

ماده 86 ـ جمع‌آوري پساب‌ها بايد کانال يا لوله صورت پذيرد و انتقال آن ‏به‌استخرها و مخازن به‌نحوي باشد که امکان انتشار و تماس با کارگران وجود نداشته ‏باشد.‏

ماده 87 ـ کانالها و لوله‌هاي جمع‌آوري و انتقال پساب بايد به‌گونه‌اي باشد تا آب ‏به‌راحتي از داخل آنها عبور نمايد و از گير کردن ضايعات همراه آب ممانعت گردد.‏

ماده 88 ـ کانالهاي روباز جمع‌آوري پساب، بايد به‌وسيله نرده حفاظتي و يا در ‏پوش‌هاي مناسب پوشانده شوند.‏

ماده 89 ـ پساب‌ها بايد به‌نحوي وارد شبکه جمع‌آوري گردد که از انتشار و جاري ‏شدن در سطح محيط ممانعت بعمل آيد.‏

ماده 90ـ در اطراف استخر جمع‌آوري پسآب، بايد تابلوهاي هشدار دهنده نصب ‏گردد.‏

ماده91ـ اطراف استخرهاي پسآب، که امکان حضور کارگر و يا افراد متفرقه در ‏آنجا وجود دارد بايد نرده‌هاي حفاظتي مناسب نصب گردد.‏

ماده 92ـ بدنه استخرهاي پسآب بايستي با مصالحي ساخته شود که امکان ‏شستشو، لايروبي و نظافت آن به‌راحتي ميسر گردد.‏

ماده 93ـ شرايط ايمن و منطبق بر آئين‌نامه‌هاي حفاظتي بايد در طراحي محل ‏نصب تاسيسات برقي و همچنين کليدهاي قطع و وصل برق، پريزها، سيم‌کشي‌ها و ‏غيره رعايت گردد.‏

ماده 94ـ اين آئين‌نامه مشتمل بر 94 ماده و به استناد مواد85 و 91 قانون کار ‏جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 19/2/1386 شوراي عالي حفاظت فني مورد ‏بررسي نهايي و تصويب قرار گرفت و در تاريخ……….. به تصويب وزير کار و ‏اموراجتماعي رسيد.‏

منبع : روزنامه رسمي کشور

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *