لیفتراک

لیفتراک

فصل اول – كليات
1- شخصي مجاز به هدايت ورانندگي است كه :
الف – از سلامت جسمي و رواني مناسبي برخور دار باشد.
ب- سن او كمتر از 18 سال نباشد.
ج- معاينات پزشكي را انجام داده باشد. د- آموزش لازم را ديده و گواهي نامه مربوط به حق رانندگي ليفتراك رادريافت كرده باشد.
2- اجازه هدايت ليفتراك طي دستور سرپرست و يا استادكار مربوطه صادر گردد.
3- رانندگان ليفتراك حداقل سالي بكبار تحت معاينات ادواري و ويژه قرار گيرند.
4- رانندگان ليفتراك موظفند ،نسبت به ساختمان و اصول كار ليفتراكها آشنايي كامل داشته باشند.
5- ليفتراك بايد مجهز به علايم هشدار دهنده صوتي بوده و اين وسيله بايد در وضعيت سالم باشد.
فصل دوم – تدابير ايمنيالف- قبل از شروع به كار:
1- صحيح و سالم بودن ترمزها و حركت شاخكها بطرف بالا و پايين ،تراز بودن شاخكهاه دستگاههاي كنترل كننده بار،علامت هشدار دهنده صوتي ، باد چرخها،بازديد از آب وروغن موتور و ترمز ،روغن گيربوكس ،روغن هيدروليك و بازديد پيچ چرخها وساير تجهيزات ليفتراك كنترل گردد.
2- در صورت مشاهده نقص فني در ليفتراك نبايد شروع به كار كرد بلكه بايد سرپرست ويا استادكار مربوطه را مطلع ساخت.
ب- به هنگام كار:
1- راننده ليفتراك مو ظف است كاري كه فقط توسط استاد كارمر بوطه تعين مي شود را انجام دهد .
2- بار گيري وحمل ونقل بار، روي سكوي شاخك هاي ليفتراك بايد مطا بق با ظرفيت بار گيري مجا ز آن باشد.
3- بار را با يستي بطورمنظم و اطمينان بخش روي شاخكهاي ليفر اك قرار داد ودرزير قطعات مدور ،لايه هاي چوبي قرار داده شود و از بار كر دن بارهاييكه اندازه آنها بيش از اندازه سكو با شد خو د داري نمود.
4- ار تقاع وعر ض بارنبايد ما نع د يدرا ننده ليفتر اك باشد.
5- حمل قطعات ريز تو سط ليفتراك بايد در ظرف هاي مخصو ص و يا پا لتهاي مخصو ص انجا م گير د.
6- سر عت حر كت ليفتر اك در تاسيسا ت نبا يد از 5 km/hr تجا وز كند.
7- هنگا م جا بجا كردن بار يا داخل وخارج نمو د ن آن در كا رگاهها ويا هنگام نزديك شد ن به افز اد با يد از وسايل صو تي مو جو د استفا ده نمو د و علا مت داد . ( بوق زدن)
8-هنگا م عبو ر ويا گذاشتن از معا بر، جا ده هامشخص شده باشد و مطمئن شد كه وسايل حمل ونقل د يگري در راه نبا شد .
9-عبو ر از راههائيكه فاقد اندازه هاي استاندارد باشد ممنوع است .
10-هل دادن ساير اشيائ و وسايل حمل ونقل با ليفتر اك ممنوع است .
11-سپر دن هدايت ليفتر اك به فر دي كه حق راندن ليفتراك را ندارد ممنوع است .
12-متوقف ساختن ليفتراك در پيچها، نقاط تقاطع .خيا با نها و جا ده ها همچنين در خطوط غير مجاز كارگاهها ممنوع است.
13- بار گيري بيش از حد مجاز ليفتراك ممنوع است.
14- سوار كردن افراد در كنار خودرو يا برروي ليفتراك يا روي سكوهاي بار و شاخكها ممنوع است.
ج- پس ازاتمام كار: 1- بايد ليفتراك رادر محل خود يعني پاركينگ مشخص شده قرار گيرد و سپس ترمز دستي آنرا كشيده ،باطري را قطع نمايد ،شاخكها را به پايين وبه سطح زمين بچسبانيد. 2- بايد موضوع اتمام كارها و احيانا” خرابي ها و نقص موجود در ليفتراك را به سرپرست مربوطه گزارش داد
لیفتراک
مهندس لطفا امتیازتو ثبت کن!

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه اي ناپیوسته از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتوانیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *