آیین نامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت

آیین نامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت

 آیین نامه تاسیسات كارگاه از نظر بهداشت حرفه ایی       

به استناد قانون وظایف و تشكیلات وزارت بهداشت ‎‎‏درمان و آموزش پزشكی

مستندات قانونی

 بند2 ماده 1 قانون تشكیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی :وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی عبارتند از :

تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی خصوصا‎‎َ در زمینه بهداشت محیط ، مبارزه با بیماریها ،بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومی، بهداشت كار و شاغلین با تاكید بر اولویت مراقبتهای بهداشتی اولیه ، بویژه بهداشت مادر و كودكان با همكاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط.

ماده 85 قانون كار : برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی كشور، رعایت دستورالعملهایی كه از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی ) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی (جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت كار و كارگر و محیط كار )تدوین میشود . برای كلیه كارگاهها، كارفرمایان،كارگران و كارآموزان الزامی است .

ماده 156 قانون كار : دستورالملهای مربوط به تاسیسات كارگاه از نظر بهداشت محیط كار مانند غذاخوری ,حمام و دستشوئی برابر آیین نامه ای خواهد بود كه توسط وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكی تصویب و به مرحله اجراء در خواهد آمد.

 ماده 90قانون كار: كلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی كه بخواهند لوازم حفاظت فنی وبهداشت را وارد یا تولید كنند، باید مشخصات وسایل را بر حسب مورد همراه با نمونه های آن به وزارت كار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ارسال دارند و پس از تائید ،به ساخت یا وارد كردن این وسایل اقدام نمایند.

 ماده 91 قانون كار: كارفرمایان ومسئولان كلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مكلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت كارگران در محیط كار، وسایل و امكانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی كاربرد وسایل فوق الذكر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند.افراد مذكور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوطه كارگاه می باشند.

ماده 92 قانون كار: كلیه واحدهای موضوع ماده 85این قانون كه شاغلین در آنها به اقتضای نوع كار در معرض بروز بیماریهای ناشی از كار قرار دارند باید برای همه افرادمذكور پرونده پزشكی تشكیل دهند و حداقل سالی یكبار توسط مراكز بهداشتی – درمانی از آنها معاینه و آزمایش های لازم را به عمل لاورند و نتیجه را در پرونده مربوط ظبط نمایند.

تبصره 1 : چنانچه با تشخیص شورای پزشكی نظر داده شود كه فرد معاینه شده به بیماری ناشی از كار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد ، كارفرما و مسئولین مربوطه مكلفند كار او را بر اساس نظریه شورای پزشكی مذكور بدون كاهش حق السعی ،در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.

ماده 93 قانون كار : به منظور جلب مشاركت كارگران و نظارت بر حسن اجرای مقرراتحفاظتی و بهداشتی در محیط كار و پیشگیری از حوادث و بیماریها ، در كارگاههایی كه وزارت كار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی ضروری تشخیص دهند، كمیته حفاظت فنی و بهداشت كار تشكیل خواهد شد.

تبصره 1: كمیته مذكور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای و امور فنی كارگاه تشكیل می شود واز بین اعضاء ، دو نفر شخص واجد شرایطی كه مورد تایید وزارتخانه های كار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی باشند تعیین می گردند كه وظیفه شان برقراری ارتباط میان كمیته مذكور با كارفرما و وزارت كار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی می باشد.

تبصره 2 : نحوه تشكیل و تركیب اعضاء بر اساس دستورالملهایی خواهد بود كه توسط وزارت كار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

مبحث بازرسی كار

  تبصره 1 ماده 96 قانون كار :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی مسئول برنامه ریزی ،كنترل ، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت كار و درمان كارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه بعمل آورد.

 ماده 97 قانون كار : اشتغال در سمت بازرسی كار منوط به گذراندن دوره های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است

ماده 98 قانون كار : بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به مؤسساتمشمول ماده 85 این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند ونیز می توانند به دفاتر و مدارك مربوطه در مؤسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند.

تبصره: ورود بازرسان كار به كارگاههای خانوادگی منوط به اجازه كتبی دادستان محل خواهد بود.

 ماده 99 قانون كار : بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار حق دارند به منظور اطلاع از تركیبات موادی كه كارگران با آنها در تماس می باشند و یا در انجام كار مورد استفاده قرار می گیرند، به اندازهایی كه برای آزمایش لازم است در مقابل رسید نمونه بگیرند و به رؤسای مستقیم خود تسلیم نمایند.

ماده100قانون كار : كلیه بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه ای , دارای كارت ویژه حسب مورد با امضاء وزیر كارو امور اجتماعی یا وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشكی هستند كه هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین كارگاه ارائه شود .

ماده 101 قانون كار : گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشاندر حكم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود .

تبصره 1 : بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كارمیتوانند به عنوان مطلع و كارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شركت نمایند .

ماده 102 : بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار نمی توانند در كارگاهی اقدام به بازرسی نمایند كه خود یا یكی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم و یا یكی از اقربای سببی درجه اول ایشان بطور مستقیم در آن ذینفع باشند .

ماده 104 قانون كار : كارفرمایان و دیگر كسانی كه مانع ورود بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار به كارگاه های مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشات شوند یا از دادن اطلاعات و مدارك لازم به آنان خودداری نمایند, حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون محكوم خواهند شد .

ماده 105 قانون كار : هر گاه در حین بازرسی , به تشخیص بازرس كار یا كارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در كارگاه داده شود , بازرس كار و یا كارشناس بهداشت حرفه ای مكلف است مراتب را فورًا و كتباً به كارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند .

تبصره 1 : وزارت كار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی , حسب مورد گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشكیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند كرد فورا قرار تعطیل و لاك و مهر تمام یا قسمتی از كارگاه را صادر نمایند . دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذكور پس از ابلاغ قابل اجراست .

دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد كه بازرس كار یاكارشناس بهداشت حرفه ای و یا كارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تایید نموده باشند .

تبصره 2 : كارفرما مكلف است در ایامی كه به علت فوق كار تعطیل می شود مزد كارگران كارگاه را بپردازد .

 كلیات

ماده 1 :كارگاه محلی است كه كارگر به درخواست كارفرما یا نماینده او در آنجا كار می كند.

تبصره 1 : كلیه واحدهای یك نفره (خویش فرما )نیز مشمول این ائین نامه خواهند بود .

تبصره 2 : مجموعه كارگاههایی كه در مجاورت یكدیگر و تحت پوشش یك مدیریت واحد قرار دارند مجتمع كارگاهی نامیده می شوند ودر این صورت آنچه بعنوان تاسیسات بهداشت كارگاهی و تاسیسات بهداشت عمومی كارگاه در این آئین نامه آمده است می توانند مناسب با استانداردهای ارائه شده بطور مشترك در محل های واحدی ایجاد گردند.

تبصره 3 : از نظر اجرای این دستورالعمل اتیاجات بهداشتی كارگاه بر دو دسته تاسیسات بهداشتی كارگاهی و تسهیلات بهداشتی كارگاهها به شرح ذیل تعریف می گردند.

الف : تاسیسات بهداشتی كارگاه : شامل ساختمان و تاسیسات كارگاهی است كه در ارتباط با تامین شرایط بهداشتی محیط كار مطرح می باشند از قبیل : ساختمان كارگاه ، سیستم روشنایی، تهویه ، آب فاضلاب و زباله.

ب: تسهیلات بهداشتی كارگاه شامل كلیه تسهیلات جنبی كارگاه است كه برای حفظ سلامت شاغلین و افراد وابسته به آنان در كارگاه موجود و یا دایر میگردد، از قبیل آشپزخانه ، محل غذاخوری ، انبارمواد غذایی ، سرد خانه ، حمام ، رختكن ، تسهیلات شستشوی البسه كارگران ، دستشویی ، آبخوری ، توالت ، اتاق استراحت زنان ،مهد كودك و شیرخوارگاه ، نمازخانهو تسهیلات مربوط به ایاب و ذهاب كارگران می باشد ،

ماده2 : به استناد بند2 ماده 1 قانون وظایف و تشكیلات وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكی و مواد 85،156،و تبصره 1 ماده 96 قانون كار رعایت شرایط و ضوابط مندرج در این دستورالعمل در كلیه كارگاههای كشور و برای كلیه كارفرمایان ، كارگران و كارآموزان الزامی است .و كارشناسان بهداشت حرفهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی ناظر بهاجرای صحیح آن می باشند.

تبصره اظهار نظر در مواردی از قبیل مطلوب ، نامطلوب ، مناسب ، نامناسب ، كافی ، ناكافی ، و ….. بعهده كارشناس بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی خواهد بود.

فصل اول : تاسیسات بهداشتی كارگاه

ماده 3 : ساختمان كاركاه باید متناسب با وضع آب و هوای محل ساخته شده باشد .

ماده 4 : ارتفاع كارگاه نباید از سه متر كمتر باشد برای هر كارگر در كارگاه باید حداقل سه متر مربع سطح منظور گردد و سطح اشغال شده به وسیله ماشین آلات یا ابزار و اثاثیه مربوط به كار و فاصله آنها از هم و مسیر عبور و مرور وسایل نقلیه جزء سطح محسوب نمی شود ،

ماده 5 : دیوارها و سقف كارگاه طوری ساخته شود كه از نفوذ عوامل زیان آور از قبیل گرما ، رطوبت ،سرما ، صدا ، و غیره به داخل كارگاه و بالعكس جلوگیری كند .

ماده 6 : كف كارگاه باید هموار ، بدون حفره و شكاف بوده ولغزنده نباشد و در صورت لزوم قابل شستشو باشد و دارای شیب مناسب بطرف كفشوی باشد.

ماده 7 : دیوارها باید صاف ، بدون ترك خوردگی و به رنگ روشن و متناسب باشد .

ماده 8 : در كارگاههایی كه با موادشیمیایی ویا مواد غذایی سروكار دارند ویا طبیعت است كه باعث آلودگی و روغنی شدن دیوارها می شود ، دیوارها باید صاف و قابل شستشو باشند ،

ماده 9 : در كارگاه باید به تناسب وسعت محل ، نوع كار و شرایط اقلیمی به اندازه كافی درب و پنجره برای ورود نور و هوا موجود باشد .

ماده 10 : شیشه درب و پنجره باید بدون شكستگی بوده و همیشه تمیز باشند.

ماده 11 : درب و پنجره ها باید مجهز به توری بوده و دربها دارای فنر یا درب بند پنوماتیك باشند .

ماده 12 : انباشتن كالا در جلو پنجره ممنوع می باشد.

ماده 13 مساحت پنجره باید متناسب با مساحت كف كارگاه و نوع كار باشد .

ماده 14 : در كارگاه بایستی روشنایی كافی (طبیعی یا مصنوعی ) متناسب با نوع كار و محل تامین شود .

ماده 15 : منابع روشنایی مصنوعی باید همواره سالم و تمیز باشند.

ماده 16 : هوای كارگاههای بدون آلودگی باید متناسب با فصل و جمعیت شاغل تهویه گردد .

ماده 17 : در كارگاههای كه آلودگی ناشی از كار وجود دارد میبایست تهویه به گونه ای صورت گیرد كه تراكم آن مطابق با حد تماس شغلی باشد .

ماده 18 : وسایل سرمایشی و گرمایشی كارگاه باید دما و رطوبت محیط كار را مطابق باحد مواجهه مجاز تامین نمایند .

ماده 19 : كلیه كارگاهها به تناسب كار و تولید خود باید دارای انبار مناسب باشند .

فصل دوم : تسهیلات بهداشتی كارگاه

ماده 20 : در كارگاههایی كه زمان صرف غذا بر ساعات كار منطبق باشد باید دارای آشپزخانه با شرایط و ضوابط ذیل باشند.

تبصره : كارگاههایی كه زمان صرف غذا بر ساعات كار منطبق باشد باید دارای آشپزخانه نیستند ویا غذا در محل دیگری تهیه و طبخ می گردد موظفند جهت گرم كردن و آماده سازی و توزیع غذا امكانات لازم مطابق با شرایط و ضوابط بهداشتی در این دستورالعمل را فراهم نمایند .

1- موقعیت آشپزخانه باید طوری باشدكه از مكانهای آلوده دور بوده و مجاور سالن غذا خوری باشد و وسایل و شرایط پخت باید به گونه ای باشد كه برای قسمتهای مجاور آن مزاحمتی ایجاد ننماید .

2- فضای آشپزخانه باید متناسب با تعداد كاركران آشپزخانه و حجم كار باشد تا كار تهیه و طبخ غذا براحتی انجام گیرد .

3- سقف آشپزخانه باید به رنگ روشن و بدون ترك خوردگی باشد .

4- دیوارهای آشپزخانه تا زیر سقف كاشی ، بدون ترك خوردگی باشد

5- كف آشپزخانه بدون ترك خوردگی ، صاف ، هموار ، قابل ، شستشو و از نوع موزائیك ، سنگ و امثالهم بوده و لغزنده نباشد و دارای شیب مناسب بطرف كفشوی باشد .

6- آشپزخانه باید دارای تهویه مناسب باشد و بر روی اجاقها و منابع آلوده كننده هوا ، هود مناسب نصب شود .

7- آشپزخانه باید دارای وسایل وسایل سرمایشی و گرمایشی مناسب ، متناسب با فصل باشد ،

8- آشپزخانه باید دارای امكانات جنبی نظیر : انبار مواد غذایی ، سرویسهای بهداشتی اختصاصی (حمام ، توالت ،دستشویی ، رختكن ) مطابق با موازین بهداشتی باشد ،

9- آشپز خانه كارگاههایی كه نیاز به نگهداری مواد غذایی فاسد شدنی دارند باید دارای یخچال ، فریزر و یا سرد خانه متناسب با حجم كاری و منطبق با شرایط و ضوابط بهداشتی باشند .

10- محل شستشو و نگهداری ظروف باید در مجاورت محل پخت غذا و در عین حال مجزا و مستقل از آنها باشد بطوریكه ظروف از یك درب وارد و ظروف تمیز از مسیر های جداگانه وارد آشپزخانه و محل غذاخوری شود .

  11 – ظرفشویی باید دارای شیر آب گرم و سرد مشترك و شستشو با مواد پاك كننده و آب كشی با آب گرم و سرد انجام گیرد .

12 –  ظروف باید بدون ترك خوردگی , بدون لب پریدگی بوده و از جنس زنگ نزن باشد , كلیه لیوان و استكانهای مورد استفاده ترجیحا از جنس شیشه ای یا استیل زنگ نزن باشند .

13 – استفاده از ظروفی كه از طرف وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكی غیر مجاز شناخته شود ممنوع است .

14 –  استفاده از ظروف چوبی , ترك خورده و ظروف با آلیاژسربی در آشپزخانه ممنوع میباشد .

15 –  استفاده از قندان , نمكدان و مشابه آنها بدون سرپوش ممنوع است .

16 –  ابزار و وسایلی كه برای پوست كندن , مخلوط كردن ,خرد كردن مواد غذایی بكار برده میشود نباید درز و شكاف داشته باشد تا مواد در آنها جمع نشودو فاسد نگردند و همچنین باید این وسایلبه آسانی قابل جدا شدن از هم باشندتا بعد از اتمام كار شستشو و خشك شوند و فقط هنگام استفاده , مجددا سوار شوند .

17 – پیشخوان , جاظرفی , كمدها , قفسه ها و گنجه ها باید قابل شستشو بوده و كف آنها حداقل 20 سانتیمتر از سطح زمین فاصله داشته باشد و از دسترس بند پایان و جوندگان بدور باشند .

18 –  نصب حشره كش برقی در آشپزخانه و محل غذاخوری الزامی است .

 19 – سطوح و میزهای كار باید صاف و براحتی قابل شستشو باشد . میزی كه برای آماده سازی غذا مورد استفاده قرار میگیرد باید روكش مناسب , قایل شستشو و ضد عفونی و زنگ نزن باشند .

20 –  كف آشپزخانه بایدپس از هر پخت و پز با محلولهای ضد عفونی كننده شستشو گردد .

21 – آشپزخانه باید دارای روشنایی كافی باشدو شیشه درب و پنجره های آن مرتبا تمیز نگهداری شوند .

22 – كلیه پنجره ها و دربها باید مجهز به توری ضدزنگبوده و دربهای آشپزخانه مجهز به فنر و یا درب بند پنوماتیك باشند .

23 –  كیفیت آب مصرفی در آشپزخانه باید مورد تایید مقامات بهداشتی باشد .

24 – آشپزخانه باید دارای سیستم جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب باشد .

25 – آشپزخانه باید دارای زباله دان به تعداد و حجم مناسب باشد و دارای درب , قابل شستشو و از جنس زنگ نزن باشند بطوریكه زباله ها به طریقه بهداشتی جمع آوری و دفع گردد.

26 – كارگران آشپزخانه باید قبل از شروع به كار استحمام نمایند .

27 – هر كارگر آشپزخانه باید برای البسه و وسایل نظافت و استحمام خود در بیرون از محوطه پخت و پز قفسه داشته باشد .

28 – كارگران باید در هنگام كار ملبس به روپوش سفید , كلاه سفید و پیشبند باشند .

29 – لباس كار و وسایل نظافت و استحمام باید به تعداد و مقدار كافی در اختیار كارگر آشپزخانه قرار گیرد .

    30 – لباس كارگرانی كه با مواد غذایی سرو كار دارند بطور اختصاصی و مجزا از لباس سایر كارگران و خارج از محوطه آشپزخانه و محل غذاخوری باید شستشو گردد .

     31  –  كارگران موظفند بعد از توالت و قبل از شروع به كار دستهای خود را با آب و صابون بشویند .

    32  – كلیه كارگرانی كه با طهیه , پخت و توزیع مواد غذایی سرو كار دارند باید دارای كارت بهداشتی مطابق با ضوابط وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكی بوده و در محل كار نگهداری شود .

    33  – كارگران آشپزخانه باید رعایت بهداشت فردی را نموده , ناخنها و موهای آنان كوتاه و تمیز باشد .

    34 – در موقع طبخ غذا دستگاه سوخت و نوع مواد سوختنی بگونه ای باشد كه احتراق بطور كامل صورت گیرد و باعث آلودگی هوا نگردد .

    35 – جعبه كمكهای اولیه با حداقل داروهای مورد لزوم ( چسب , تنسو پلاست , قیچی , پنس , گاز استریل بسته بندی شده و یك ماده ضدعفونی كننده ) تهیه و در محل مناسب نگهداری شود .

    36- در صورت استفاده از قالبهای یخ ، باید قبل از مصرف با آب تمیز شستشو داد .

ماده 21 : كارفرما موظف است جهت آموزش موازین بهداشتی به كارگرانی كه با مواد غذایی سروكار دارند , هماهنگی ها و اقدامات لازم را فراهم نماید .

ماده 22 : هر گونه پخت و پز و آماده سازی و توزیع غذادر غیر از محل تعیین شده ممنوع میباشد .

ماده 23 : استعمال دخانیات برای كلیه كاركنان آشپزخانه در حین كار و در محل آشپزخانه ممنوع میباشد .

مبحث دوم : محل غذاخوری

ماده 24 : كارگاههایی كه ساعات كار آنها با زمان صرف غذا منطبق باشد باید دارای محلی مستقل جهت غذا خوری مطابق با شرایط و ضوابط ذیل باشند .

1-  وسعت محل غذا خوری باید متناسب با تعداد كاركنان باشد .

2-  در محل غذاخوری باید به تعداد كافی میز و صندلی برای كارگرانی كه در یك موقع غذا می خورند وجود داشته باشد .

3-  سقف محل غذا خوری باید صاف ، بدون ترك خوردگی و برنگ روشن باشد ،

4-  دیوارها بایستی مقاوم ، صاف ، برنگ روشن و قابل شستشو باشد .

5-  كف محل غذا خوری باید قابل شسنشو و دارای شیب مناسب به سمت كفشوی باشد و لغزنده نباشد .

6-  میزها و صندلی ها باید از جنس مقاوم ، قابل شستشو ، بدون ترك خوردگی و درز باشند .

7-  زباله دانهای درب دار به تعداد كافی و در محلهای مناسب و مجهز به وسایل قرار داده شود .

8-  محل غذا خوری باید دارای تهویه مناسب و مجهز به وسایل گرمایشی و سرمایشی ، متناسب با فصل باشد .

9-  محل غذا خوری باید دارای روشنایی كافی باشد و منابع روشنایی پاكیزه و تمیز نگهداری شوند .

10- در مسیر ورود كاركنان به محل غذا خوری به تعداد كافی دستشویی مجهز به آب گرم ، سرد و صابون تهیه و امكانات لازم جهت خشك كردن دست صورت فراهم گردد .

11-   كارگرانی كه با مواد سمی و عفونت زا سروكار دارند باید قبل از ورود به محل غذا خوری لباس كار خود را تعویض نمایند .

12-  درب پنجره های محل غذا خوری باید مجهز به توری باشد و دربهای محل غذا خوری مجهز به فنر یا درب بند پنوماتیك باشند .

مبحث سوم : انبار مواد غذایی

ماده 25 : شرایط و ضوابط بهداشتی انبار مواد غذایی به شرح ذیل می باشد :

1- انبار مواد غذایی باید در محل مناسب احداث شود .

2- سطح و فضای انبار باید متناسب با نوع و میزان مواد مورد ذخیره باشد .

3- انبار باید دارای قفسه بندی مناسب بوده و مواد طوری چیده شوند كه خطر سقوط نداشته و مزاحمتی برای عبور ومرور افراد ایجاد ننماید .

4- دیوارها وسقف و كف انبار باید از مصالح مقاوم ساخته شده باشند و صاف ، بدون ترك خوردگی و قابل نظافت باشند .

5- دیوارهای جانبی انبار از سطح زمین به ارتفاع 80 سانتیمتر از بتون و مصالح مقاوم ساخته شوند تا مانع ورود جوندگان به داخل انبار گردند .

6- كلیه دربها و پنجره های انبار باید سالم ، قابل شستسو و مجهز به توری زنگ نزن باشند .

7- دربهای انبار نبایستی از كف زمین فاصله داشته باشند . پایین درب بایستی به ارتفاع 20 الی 30 سانتیمتر با ورق آلو مینیم مجهز گردد تا از نفوذ حیوانات موذی جلوگیری گردد.

8- درجه حرارت انبار بایستی مرتباً كنترل گردیده بطوریكه در تمام فصول سال متناسب با نوع مواد مورد ذخیره بوده و ازتابش مستقیم نور خورشید بر روی مواد غذایی جلوگیری گردد .

9- مواد غذایی فاسد نشدنی باید در ظروف مناسب و درب دار و به ارتفاع 15 تا 20 سانتیمتر از كف انبار روی پالتها نگهداری گردند .

10-   كارگرانیكه در انبار فعالیت میكنند باید مجهز به وسایل حفاظت فردی مناسب بوده و كارت بهداشتی داشته باشند .

11-   از انبار نمودن ظروف خالی و وسایل اسقاطی در داخل انبار باید احتراز شود .

12-  نظافت و گندزدایی انبار باید بطور منظم صورت گیرد .

13-  ورود افراد متفرقه به انبار مواد غذایی ممنوع میباشد .

مبحث چهارم : یخچال و سرد خانه

ماده 26 : در كارگاههایی كه پخت و پز انجام می شود و یا مجبور به ذخیره مواد غذایی فاسد شدنی هستند باید یخچال یا سرد خانه مطابق با شرایط ذیل وجود داشته باشد :

1- یخچال یا سرد خانه باید مجهز به دما سنج سالم بوده و درجه حرارت آنها بطور منظم و مرتب كنترل گردند .

2- نظافت و شستشوی داخل یخچال و سرد خانه باید مرتباُانجام شود .

3- به منظور جلوگیری از احتمال فساد در اثر قطع برق باید سرد خانه مجهز به برق اضطراری باشد و سیستم برق آن ایمن باشد .

4- لاشه های گوشت باید از چنگك آویزان گردد .

5- از قرار دادن مواد غذایی بطور مستقیم و بدون داشت ظرف مناسب در داخل یخچال و سردخانه جلو گیری شود .

6- قبل از قرار دادن سبزیجات و میوه جات در یخچال باید آنها را سشتشو و ضد عفونی نمود .

7- كارگران باید برای ورود به داخل سردخانه از كفش مخصوص سردخانه استفاده نمایند .

8- ورود افراد متفرقه به داخل سرد خانه ممنوع میباشد .

مبحث پنجم : حمام/ دوش :

ماده 27 : در كارگاههایی كه از نظر فرایند تولید دارای آلودگی معمولی می باشند باید به ازاء هر 15 نفر كارگر یك دوش آب گرم و سرد و در كارگاههایی كه شاغلین آنها با سموم ، مواد عفونت زا ویا مواد غذایی سرو كار دارند برای 1 الی 10 نفر كارگر یك دوش آب گرم و سرد و به ازاء هر 10 نفر اضافی یك دوش آب گرم و سرد دیگر در نظر گرفته شود . كارگاههای صنفی از این قاعده مثتثنی هستند .

ماده 28 : در كارگاههایی كه علاوه بر كارگران مرد ، كارگران زن مشغول بكار می باشند ، باید حمام/دوش جداگانه ساخته شود .

ماده 29 : شرایط و ضوابط بهداشتی حمام 

www.mums.ac.ir

 

آیین نامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت
مهندس لطفا امتیازتو ثبت کن!

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه اي ناپیوسته از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتوانیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *